bip logo 240x300fb logoepuaplogo

eco harmonogram logo  Google Play logo.svg 

                                     

W związku z informacją oraz zdjęciami otrzymanymi z instalacji komunalnej, która zajmuje się zagospodarowaniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w związku z odpadami, które są przez mieszkańców zbierane w pojemniku do gromadzenia odpadów biodegradowalnych, Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” zwraca się do mieszkańców aby odpady biodegradowalne były zbierane w pojemnikach luzem, bez opakowań wykonanych np. z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z załączonymi poniżej zdjęciami, w przypadku gdy podczas weryfikacji dostarczonych odpadów przez instalację komunalną, w transporcie odpadów biodegradowalnych znajdą się odpady inne niż biodegradowalne (np. opakowania z tworzyw) to całość zostaje zaklasyfikowana pod innym kodem odpadów, co w konsekwencji wiążę się z wyższymi opłatami za zagospodarowanie. Wyższa opłata przedkłada się na wyższe koszty systemu gospodarowania odpadami, a w konsekwencji ma wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą uiszczają właściciele nieruchomości.

1   2
3 BIO1

Jak postępować z odpadami w czasie epidemii?

W związku z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi przez mieszkańców w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19, Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” przekazuje niezbędne informację dot. postępowania z odpadami w czasie epidemii.

ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY ZDROWE TAKIE JAK:

 • środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane. 
  Ww. odpadów NIE WOLNO wrzucać do pojemnika//worka żółtego (do gromadzenia odpadów selektywnych).

ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY ZDROWE, OBJĘTE KWARANTANNĄ

 • Odpady powinny być posegregowane i wrzucone do właściwych pojemników/worków (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).
 • Maseczki oraz jednorazowe rękawiczki, które były stosowane przez osoby zdrowe, trzeba umieścić w worku, który następnie trzeba zawiązać i wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY PRZEBYWAJĄCE W IZOLACJI (CHORE LUB PODEJRZANE O CHOROBĘ ZAKAŹNĄ)

 • Należy odczekać 72 godziny od zamknięcia od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
 • Osoba przebywająca w izolacji powinna, w miarę możliwości, spryskać worek z odpadami preparatem wirusobójczym;
 • Nie należy zapełniać worka powyżej ¾ jego pojemności, nie należy też go zgniatać;
 • Po zapełnieniu worka, należy go związać i wystawić worek z pomieszczenia, w którym się przebywa, aby ktoś inny mógł wyrzucić go do śmietnika;
 • Osoba, która wynosi odpady od osób przebywających w izolacji, powinna założyć rękawiczki. Worek należy włożyć do drugiego worka, zamknąć go szczelnie przy pomocy taśmy samoprzylepnej czy sznurka oraz oznaczyć go datą i godziną zamknięcia oraz dodatkowo literą C;
 • Worek z odpadami należy przenosić w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów;
 • Po wyrzuceniu odpadów należy zdjąć rękawice ochronne oraz umyć i zdezynfekować ręce.
 • Inne odpady (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony/ meble) powinny być pozostawione w domu i przekazane doPunktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdy tylko zakończy się izolacja, a punkty te będą otwarte dla mieszkańców.

Zwracamy się z prośba do mieszkańców budynków wielorodzinnych, żeby zamykali klapy pojemników i kontenerów na odpady. Mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy gromadzą odpady w workach, prosimy o zabezpieczenie ich przed dostępem do nich osób postronnych oraz zwierząt.

Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” jak i osoby zajmujące się bezpośrednią zbiórką odpadów nie posiadają informacji o osobach objętych kwarantanną i izolacją, dane takie posiada jedynie wojewoda, policja oraz ośrodek pomocy społecznej. W związku z tym zastosowanie się do powyższym zaleceń w sposób znaczący poprawi bezpieczeństwo pracowników, którzy w sposób bezpośredni mają styczność z odpadami.

Prosimy mieszkańców o poważne podejście do tematu i stosowanie się do powyższych wytycznych, ponieważ tylko  odpowiedzialne działanie gwarantuje skuteczną walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.


 

W związku z pandemią koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19, Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” na wniosek Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO w Ostrowie Wielkopolskim, zwraca się prośbą aby na czas pandemii wszystkie frakcje odpadów (zmieszane i segregowane) z terenu gmin Cieszków oraz Sulmierzyce wystawiać do godz. 06:00 rano lub wieczorem w dniu poprzedzającym wywóz (a nie jak dotychczas do 07:00).


 

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" poniżej załącza link do strony www z informacjami jak zaleca się zbierać odpady w czasie pandemii:

https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/jak-zbierac-odpady-w-czasie-pandemii,165648.html


 

W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu dot. częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z terenu gmin członkowskich Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" (w związku ze skargą jednego z mieszkańców), poniżej dostępny jest ww. wyrok oddalający skargę (po kliknięciu w miniaturę dostępna jest cała treść)

wsa


 

W związku z pytaniami odnośnie Bazy Danych o Odpadach (BDO), Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" informuje, iż wszelkie formalności związane z wpisem do ww. rejestru prowadzą właściwe Urzędy Marszałkowskie. WIęcej informacji można uzyskać na stronach:

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

https://odpady.net.pl/2019/12/03/nie-wszyscy-przedsiebiorcy-musza-dokonac-wpisu-do-rejestru-bdo/


 

INFORMACJA DOT. ZMIANY STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W związku z podwyżką (od stycznia 2019 r.) ceny za zagospodarowanie m.in. odpadów komunalnych zmieszanych o ok. 39% (z 322,56 zł brutto na 449,28 zł brutto za każdą tonę odpadów) oraz biodegradowalnych o ok. 37% (zmiana od maja 2019 r., z 284,89 zł brutto na 389,88 zł za każdą tonę) w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Ostrowie Wlkp., Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA”, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązany jest do dostosowania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi przez właścicieli nieruchomości do kosztów ponoszonych na rzecz systemu gospodarki odpadami. W związku z tym, urealniono wysokość stawek opłat wnoszonych przez mieszkańców.

uchwała nr VIII/32/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Nowe stawki obowiązywać będą od września 2019 r. (termin płatności 10.10.2019 r.).

Zmianę opłat wymusza strona wydatkowa systemu na który składają się m.in.:

 • wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej:

WYSOKOŚĆ OPŁATY MARSZAŁKOWSKIEJ (ZA 1 MG/ZŁ) -
odpady o kodzie 19 12 12/20 03 01

2017

2018

2019

2020

 

120,76 zł

140,00 zł

170,00 zł

270,00 zł

 
 • wzrost cen za zagospodarowanie odpadów na instalacjach, który ma związek z:
 1. obowiązkiem wpłaty tzw. zabezpieczenia roszczeń;
 2. wzrostem kosztów pracy;
 3. obowiązkiem prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów;
 4. spadkiem cen ze sprzedaży surowców;
 5. spadkiem cen ze sprzedaży paliwa z odpadów;
 6. nowymi kosztotwórczymi wymaganiami dot. magazynowania odpadów;
 • brakiem spójnych i skutecznych przepisów dotyczących tzw. Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta.

Wszystkie ww. elementy składają się na wzrost kosztów całego systemu, co w konsekwencji przedkłada się na coraz wyższe opłaty ponoszone przez mieszkańców w Polsce.

Pomimo skutecznych działań podejmowanych przez Związek (m.in. wydzielenie nowej frakcji – popiołu oraz zmiany w częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, która skutkowała wzrostem selektywnej zbiórki), które miały na celu zwiększenie masy odpadów zbieranych selektywnie oraz ograniczeniem wytwarzania odpadów komunalnych zmieszanych, w związku ze znaczącymi wzrostami cen za zagospodarowanie odpadów, zmiana wysokości w opłatach ponoszonymi przez mieszkańców stała się konieczna.


 

W związku ze zbiórką odpadów komunalnych ulegających biodegradacji od miesiąca kwietnia 2019 r., Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" informuję, jak prawidłowo segregować ww. odpady:

odpady biodegradowalne


 

W związku z pojawiającymi się artykułami, wprowadzającymi mieszkańców w błąd, w których informuje się o nowym sposobie zbierania odpadów komunalnych od 01 lipca 2019 r., informujemy, iż na terenie gmin członkowskich należących do Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”, od 01 lipca 2019r. nie następują żadne zmiany w sposobie segregacji. Od kwietnia br. na terenie Związku zbierane są odpady komunalne ulegające biodegradacji (w pojemnikach brązowych z oznaczeniem BIO) – szczegółowy sposób gromadzenia odpadów znajduje na stronie Związku od marca 2019r.


 

INFORMACJA DOT. ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI CZ.2

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" informuje, iż zbiórka odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na terenie gmin członkowskich, od miesiąca kwietnia br. odbywać się będzie raz na 2 tygodnie,  tylko i wyłącznie w systemie pojemnikowym. Dotychczas używane przez mieszkańców worki w kolorze brązowym zostały zastąpione pojemnikiem w kolorze brązowym o poj. 240l. Bezpośrednia zbiórka bioodpadów obejmuje tylko nieruchomości zamieszkałe, w ilości jeden do dwóch pojemników o łącznej pojemności nie przekraczającej 480 l na każdego właściciela  nieruchomości.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (działalności gospodarcze, placówki oświatowe itp.) mogą w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych położonych na terenie Związku we własnym zakresie dostarczyć odpady zielone dla których ustala się roczny limit wynoszący 100 worków o pojemności 120l na właściciela nieruchomości zobowiązanego do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


 

Dodatkowe informacje