bip logo 240x300fb logoepuaplogo

eco harmonogram logo  Google Play logo.svg 

                                     

Historia powstania Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”

Związek Międzygminny „ EKO SIÓDEMKA” z siedzibą w Krotoszynie w dniu 8 kwietnia 2013r. został wpisany do Rejestru związków międzygminnych pod pozycją 308, a 16 kwietnia 2013r w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego ogłoszony został jego Statut.

Stworzenie związku zostało zainicjowane przez 7 gmin: Krotoszyn, Kobylin, Zduny, Sulmierzyce, Cieszków, Koźmin Wlkp. oraz Rozdrażew celem wspólnego organizowania odbierania odpadów komunalnych z ich terenów. W momencie podjęcia przez wyżej wymienione gminy stosownych uchwał o przystąpieniu do Związku i uprawomocnieniu się tych uchwał, wszystkie kompetencje gmin w zakresie gospodarki odpadami zostały przeniesione na Związek. Z uwagi jednak na odmienne uregulowanie spraw gospodarki odpadami, w dniu 29 kwietnia 2013 Rada Miejska Koźmina Wlkp. oraz Rada Gminy Rozdrażew podjęły uchwałę w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”.  

Charakterystyka obszaru Związku

 Aktualnie Związek Międzygminny „ EKO SIÓDEMKA” skupia 4 gminy z województwa wielkopolskiego: Krotoszyn, Zduny, Sulmierzyce, Kobylin oraz 1 gminę z województwa dolnośląskiego: Cieszków i w sumie liczy 63 431 tys. mieszkańców.

zwizek mapa

Związek mapka

Statutowe zadania Związku

Zgodnie ze statutem głównym zadaniem Związku jest w szeroko zakrojonym zakresie gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach gmin uczestników Związku. W tym celu organy Związku:

 • tworzą warunki do wykonywania prac związanych z realizacją zadań Związku na terenach gmin uczestników Związku lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych,
 • dokonują wyboru lub nawiązują stosunki prawne z istniejącą instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych,
 • obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin uczestników Związku systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz sprawują nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
 • organizują odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gmin - uczestników Związku oraz odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w gminach uczestników Związku, na których nie zamieszkują mieszkańcy gmin uczestników Związku, a na których powstają odpady komunalne, po podjęciu uchwały, o której mowa w art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • dokonują wyboru jednej z metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalają stawki tej opłaty dla mieszkańców gmin uczestników Związku, ustalają stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności, ustalają terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalają szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin uczestników Związku i zagospodarowania tych odpadów,
 • określają wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin uczestników Związku,
 • określają rodzaje dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości ceny za te usługi,
 • określają wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • prowadzą rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
 • przeprowadzają procedury przetargowe w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i zawierają umowy z podmiotami wyłonionymi w przetargu,
 • realizują obowiązki sprawozdawcze, analityczne, kontrolne, nadzorcze związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
 • ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące, co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,
 • tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gmin uczestników Związku, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,
 • zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 • prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • udostępniają na stronie internetowej Związku oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • opracowują projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach uczestnikach Związku w części dotyczącej powierzonych Związkowi zadań oraz uchwalają regulamin w tym zakresie.

 Wśród zadań statutowych Związku jest również:

 • Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami:
 1. instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części z terenów gmin uczestników Związku;
 2. schronisk dla bezdomnych zwierząt z terenów gmin uczestników Związku;
 • określenie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych na terenie gmin uczestników Związku;
 • przygotowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gmin uczestników Związku na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt w tym odłów bezdomnych zwierząt z terenów gmin uczestników Związku;
 • wydawanie zezwoleń oraz określanie wymagań wobec przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwoleń:
 1. w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
 2. na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
 • znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt na terenie gmin uczestników Związku.

AKTUALNE ORGANY ZWIĄZKU

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA

Pan DARIUSZ DĘBICKI - burmistrz Sulmierzyc

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA

Pan Darian Karol Paszek - Gmina Krotoszyn

Członek Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA

Pan FRANCISZEK MARSZAŁEK - burmistrz Krotoszyna

Członek Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA

Pan TOMASZ LESIŃSKI- burmistrz Kobylina

Członek Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA

Pan IGNACY MIECZNIKOWSKI - wójt Cieszkowa

Członek Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA

Pan Tomasz Chudy - burmistrz Zdun

Członek Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA

Pani KARINA BŁASZCZYK - Sulmierzyce

Członek Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA

Pan ZYGMUNT HUTTA - Gmina Cieszków

Członek Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA

Pan Wiesław Popiołek - Gmina Kobylin

Członek Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA

Pan MIŁOSZ ZWIERZYK- Gmina Zduny

Organy Związku w latach 2013-2017

więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organy Związku

Działania przygotowawcze do organizacji przetargu

Wraz z powołaniem organów Związek Międzygminny EKO SIÓDEMKA mógł podjąć działania przygotowawcze do organizacji przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Związku. W tym też celu konieczne było uporządkowanie stanu prawa miejscowego w przedmiocie gospodarki odpadami, co zostało uczynione na posiedzeniu Zgromadzenia w dniu 6 maja 2013r., na którym podjęto niezbędne uchwały:

 • w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • w sprawie przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego „ EKO SIÓDEMKI” w Krotoszynie
 • w sprawie podziału obszaru Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” na sektory
 • w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego

W dniu 29 kwietnia 2013r Rada Gminy Rozdrażew oraz Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim podjęły uchwały w sprawie wystąpienia tych gmin ze Związku, co w sytuacji konieczności pilnego wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na odbiór i zagospodarowanie odpadami i uprzedniego obligatoryjnego podjęcia uchwał stanowiących prawo miejscowe wchodzących w życie nie wcześniej niż 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa, stanowiło znaczne opóźnienie możliwości wdrożenia stosownych procedur przetargowych.

Na przeszkodzie sprawnego wdrożenia ww. procedur stanęły także luki w przepisach prawa dotyczących momentu wystąpienia ze Związku gmin uczestników Związku. Dotychczasowa praktyka orzecznicza nadzorów prawnych wojewodów oraz Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji odpowiedzialnego za rejestrację związków międzygminnych wskazywała, że dniem wystąpienia ze związku jest ogłoszenie zmiany statutu tego związku, z którego wykreślono daną gminę. Taką linię orzeczniczą prezentował także organ Wielkopolskiego Nadzoru Prawnego wydający rozstrzygnięcia nadzorcze, co do statutów związków międzygminnych zawierających zapisy, co do konkretnych terminów wystąpienia ze związków ich uczestników.

Zgodnie z tą linią orzeczniczą, Zgromadzenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA po złożeniu już uchwał gmin Rozdrażew i Koźmin Wielkopolski o ich wystąpieniu ze Związku przyjęło uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, obejmujące także te gminy, do czasu zmiany statutu Związku, do której konieczne było także podjęcie stosownych uchwał gmin uczestników Związku o zmianie w tym zakresie statutu Związku.

Wobec wytycznych Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji, co do priorytetowego traktowania przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, organy nadzoru zmieniły linię orzeczniczą i ustaliły, że gminy chcące wystąpić ze związku tuż przed konicznością zorganizowania przetargu mogą to zrobić ze skutkiem doręczenia Zarządowi Związku i mogą organizować przetargi samodzielnie poza strukturą Związku, natomiast Związek winien organizować przetarg dla gmin pozostałych uczestników Związku.

Powyższa niepewność, co do stanu ilościowego gmin (mieszkańców) Związku, którzy mieli być objęci nowym, wspólnym systemem gospodarki odpadami, miała ogromny wpływ na możliwość przyjęcia wieloletniego planu finansowego oraz budżetu Związku, bez których to uchwał nie jest także możliwe rozpoczęcie procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Takie uchwały udało się, po uprzednim zaopiniowaniu przez właściwą Regionalną Izbę Obrachunkową, uchwalić na Zgromadzeniu Związku w dniu 11 czerwca 2013r.

Zamówienie z wolnej ręki

Uwzględniając tryb wejścia w życie poszczególnych wyżej wymienionych uchwał, z których ostatnia weszła w życie w dniu 17 czerwca 2013r. w tym dopiero dniu było możliwe najwcześniejsze ogłoszenie o przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Termin ten jednak, nie pozwala na rozstrzygnięcie a nawet wyznaczenie wynoszącego 40 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - terminu składania ofert przed dniem 1 lipca 2013r., od którego to dnia obowiązkiem Związku jest przejęcie organizacji całej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin uczestników Związku.

Powyżej opisany stan faktyczny spełnia, zatem ustawową przesłankę określoną w art. 67 ust 1 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych, który stanowi, że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

Podsumowując, należy stwierdzić, że reforma systemu gospodarki odpadami zostanie wprowadzona od 1 lipca 2013r.. Firmy wybrane w trybie zamówienia z wolnej ręki przez Związek Międzygminny „ EKO SIÓDEMKA” będą obsługiwały wszystkie gminy Związku. Jednocześnie w dniu 18 czerwca 2013r. zostanie ogłoszony przetarg przez Związek na odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie Związku. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w miesiącu wrześniu.

Dodatkowe informacje