bip logo 240x300fb logoepuaplogo

eco harmonogram logo  Google Play logo.svg 

                                     

OTWARCIE PSZOK-ÓW W SOBOTY W LIPICU I SIERPNIU 2022 R.

Szanowni mieszkańcy,

informujemy, że w miesiącu lipcu i sierpniu 2022 r. PSZOK-i będą czynne w następujące soboty:

  • 02.07.2022 oraz 06.08.2022 - Rzemiechów/Kobylin,
  • 09.07.2022 oraz 13.08.2022 - Krotoszyn,
  • 16.07.2022 oraz 20.08.2022 - Sulmierzyce,
  • 23.07.2022 oraz 27.08.2022 - Zduny.

 

Szanowni mieszkańcy gmin Cieszków, Kobylin, Sulmierzyce oraz Zduny,

z uwagi na omyłkę w dostarczonych harmonogramach odbioru odpadów, informujemy, że nie zawierają one wszystkich terminów odbioru odpadów papieru oraz szkła.

W najbliższych dniach operator odbierający odpady dostarczy informację z dodatkowymi terminami odbioru odpadów.

Terminy te znajdują się również pod adresem http://eko7.krotoszyn.pl/index.php/harmonogramy-2022-2023


 

Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” w odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla obywateli z Ukrainy informuje, że brak jest obecnie podstaw prawnych do zastosowania takiego zwolnienia.

Opłatę uiszcza się od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość (niezależnie od wieku, płci, narodowości czy ilości wystawianych odpadów), a obecnie przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszczają obniżenie opłaty dla osób, które kompostują odpady we własnym zakresie.

Związek jako organ powołany na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym nie może w sposób dowolny kształtować zwolnień z tytułu opłaty, jednak w przypadku przyjęcia rozwiązań ustawowych, które pozwalałyby na obniżenie/zwolnienie z opłaty dla właścicieli nieruchomości, którzy przyjęli obywateli Ukrainy, to zwolnienia te mogłyby być na terenie gmin członkowskich Związku również zastosowane.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie  art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 583) „Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.”. W związku z tym właściciel nieruchomości, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium naszego kraju w związku z toczącą się w Ukrainie wojną, może ubiegać się o przyznanie z tego tytułu świadczenia pieniężnego.


 

Szanowni mieszkańcy,

w zakładce Ulotka przygotowaliśmy informację „Jak segregować odpady?” w języku ukraińskim 🇺🇦


 

Zmiana opłaty za odbiór odpadów

Szanowni Państwo, przy opłacie w wysokości 29,50 zł wpływy od mieszkańców nie pokrywały kosztów funkcjonowania sytemu gospodarki odpadami. Dlatego też 14 lutego 2022 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA przyjęło uchwałę, na podstawie której od marca tego roku wysokość miesięcznej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych wynosić będzie 36 złotych od osoby w przypadku selektywnego zbierania odpadów. Z kolei właściciel nieruchomości, który nie będzie segregować odpadów - pomimo takiego obowiązku - będzie musiał uiścić opłatę w wysokości 72 zł od osoby.

Przypominamy, że do lutego obowiązuje jeszcze stawka 29,50 zł od mieszkańca. Zatem opłata wzrośnie o 6,50 zł, mimo że wcześniejsze prognozy – biorące pod uwagę rosnącą inflację oraz znaczący wzrost cen energii, gazu, paliw, usług etc. - wskazywały, iż nowa opłata może osiągnąć maksymalny poziom, tj. 38,38 zł. Tak więc od marca opłata będzie wynosić 36 zł od osoby. Pamiętać należy jednak, że 3 zł mniej zapłacą osoby zamieszkujące nieruchomość, której właściciel kompostuje bioodpady w kompostowniku przydomowym.

Przypominamy! ZWIĄZEK NIE JEST PRYWATNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM, KTÓRY NA OPŁATACH OD MIESZKAŃCÓW MOŻE ZARABIAĆ I GENEROWAĆ Z TEGO TYTUŁU ZYSK (tak jak ma to miejsce w przypadku instalacji zagospodarowującej odpady czy firmy je odbierającej), ponieważ jako jednostka samorządu terytorialnego NIE ZARABIA W ŻADEN SPOSÓB NA PONOSZONYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI OPŁATACH. Z OPŁAT TYCH POKRYWA SIĘ KOSZTY SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Niestety, rosnące ceny wymuszają dostosowanie stawek opłat ponoszonych przez mieszkańców proporcjonalnie do tych wzrostów.

Jednym z przykładów, który generuje wyższe koszty gospodarowania odpadami, jest WZROST OPŁATY ŚRODOWISKOWEJ (tzw. opłaty marszałkowskiej) - z 74 zł w 2016 roku do 276,21 zł w 2021 roku za tonę. Opłata ta trafia do województwa. Dla przykładu - instalacja, która przyjęła na składowisko 100 tys. ton odpadów, w 2016 zapłaciła 7,4 mln zł wspomnianej opłaty, a za 2021 rok - prawie 27,6 mln zł! W rezultacie wzrost tych kosztów odbija się bezpośrednio na cenie za przyjęcie odpadów na instalacjach. A do tego dochodzą wszelkie koszty funkcjonowania danej instalacji (energia elektryczna, koszty pracownicze, koszty przetwarzania odpadów, amortyzacja instalacji itp.).

Warto wiedzieć, iż około 92% wydatków EKO SIÓDEMKI to opłacanie podmiotów świadczących usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z pięciu gmin członkowskich oraz z czterech Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i usług zagospodarowania popiołów.

Po otwarciu ofert przetargowych okazało się, iż koszty odbioru i zagospodarowania odpadów wzrosły o około 20%. Trzeba też pamiętać o tym, że z roku na rok generujemy coraz więcej odpadów. A wedle przepisów prawa Związek rozlicza się z firmą odbierającą odpady na podstawie odebranego i zagospodarowanego tonażu, zatem każdy wzrost ilości wytworzonych przez mieszkańców odpadów skutkuje wzrostem kosztów.

Uwzględniając ów trend wzrostowy, należało przyjąć, że masa odebranych odpadów również ulegnie zwiększeniu. Tak więc wzrost poszczególnych frakcji odpadów oszacowano od 1% do 8% w skali 12 miesięcy.

W trakcie kalkulacji stawek opłat Związek musiał uwzględnić szereg czynników, m.in.:

  1. Ilość osób zgłoszonych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości. Zaniżone przez mieszkańców deklaracje (pod względem rzeczywistej ilości osób) to problem ogólnokrajowy. Jak wynika ze statystyk, skala zaniżania ilości domowników sięga na przestrzeni kilku lat nawet 17%. Niezgłoszone osoby nie uiszczają należnej opłaty, a generują odpady, czyli - w konsekwencji - podwyższają koszty.
  2. Coroczny wzrost odebranych od właścicieli nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych) masy odpadów, co pokazują poniższe dane Głównego Urzędu Statystycznego:

Masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca

2015

2016

2017

2018

2019

2020

[kg]

[kg]

[kg]

[kg]

[kg]

[kg]

283

303

312

325

332

342

Według danych GUS-u w 2020 roku przeciętny mieszkaniec Polski produkował więc 342 kg odpadów rocznie (obecnie brak jeszcze danych za 2021 r.). Z kolei przeciętny mieszkaniec gmin należących do naszego Związku w tym czasie wytwarzał 419 kg rocznie, zatem aż o 22,51% więcej.

masy 2020 i 2021

 

3. Uruchomienie czterech Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - w Kobylinie, Krotoszynie, Sulmierzycach oraz Zdunach. Wcześniej koszty prowadzenia dwóch punktów ponosił podmiot odbierający odpady. Obecnie Związek posiada cztery własne punkty, a ich eksploatacja wiąże się z dodatkowymi wydatkami, których wcześniej nie było (energia elektryczna, paliwo do maszyn i urządzeń, koszty pracownicze itp.).

 Uruchomienie tych punktów spowodowało wzrost masy odpadów dostarczanych przez mieszkańców. Poniższa tabela pokazuje dane ze stycznia 2021 i stycznia 2022.

STYCZEŃ (masa w tonach)

2021

2022

RÓŻNICA rdr

papier

0,7800

1,3650

75,00%

beton/gruz

13,2270

47,5420

259,43%

Bioodpady

6,3800

24,2250

279,70%

Odpady wielkogabarytowe

24,2400

29,8600

23,18%

 


 

Szanowni mieszkańcy,

w związku z prowadzoną akcją dostarczania pojemników do zbierania szkła dla mieszkańców miasta i gminy Krotoszyn przez Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Eko s.p.z o.o. z Kalisza, informujemy, że Ci mieszkańcy, którzy nie otrzymali jeszcze pojemnika, to mają możliwość indywidualnego umówienia terminu dostarczenia pojemnika pod nr tel. 62 764 22 96 /62 767 23 30 wew 2.

Więcej szczegółow w poniższej ulotce

szkło


 

Szanowni właściciele nieruchomości niezamieszkałych,

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mającej na celu poprawę funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w której zmieniono m.in. sposób naliczania maksymalnych stawek opłat dla nieruchomości niezamieszkałych w odniesieniu do wskaźnika przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego, informujemy, że w związku z powyższym od LISTOPADA 2021 r. nastąpi zmiana stawek opłat.

Na przestrzeni ostatnich lat stawki te kształtowały się w następujący sposób:

tabela

Nieruchomości niezamieszkałe to takie na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, a opłatę uiszcza się od każdego pojemnika lub worka. Są to m.in. szkoły, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zakładu usługowe, produkcyjne, hotele itp.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych otrzymają w najbliższym czasie również zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


 

Szanowni mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość przesłania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez specjalnie wygenerowany formularz. Więcej informacji znajduje się http://eko7.krotoszyn.pl/index.php/jak-wyslac-pismo-ogolne-do-urzedu-na-epuap


 

Szanowni mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że właściciele nieruchomości zamieszkałych (osoby prywatne) w przypadku posiadania odpadów w postaci papieru i tektury o rozmiarach do 1m x 1 m, które nie mieszczą się w workach/pojemnikach (np. po sprzętach agd/rtv czy meblach) mogą je wystawiać związane w dniu odbioru odpadów przy krawędzi pasa drogowego razem z innymi odpadami. W przypadku odpadów tektury większych rozmiarów niż ww., prosimy przed datą odbioru odpadów o kontakt ze Związkiem (emailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź telefonicznie: 62 722-66-32, 510-941-311)


 

Szanowni mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, iż 01.03.2021 r. Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" znajduje się również na fb logogdzie na bieżąco można śledzić wszelkie informacje.


 

Dodatkowe informacje