Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”

Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA’ w latach 2019-2021 realizował przedsięwzięcie pn. „Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA”

Celem projektu była budowa systemu nowoczesnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z punktami odbioru i przygotowania odpadów do ponownego użycia. PSZOK-i służyć mają mieszkańcom gmin Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” i powstały na terenie gmin:

- Krotoszyn – PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Ceglarskiej,

- Kobylin – PSZOK zlokalizowany jest w Rzemiechowie,

- Sulmierzyce – PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Starokościelnej,

- Zduny – PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Jutrosińskiej.

Głównym zadaniem PSZOKÓW jest uzupełnienie funkcjonującego na terenie gmin Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W PSZOK-ach zbierane są w szczególności te odpady, które nie są odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku. Dodatkową funkcją PSZOK-ów jest zbieranie i przekazywanie kolejnym użytkownikom przedmiotów używanych, tzw. „drugie życie”.

W Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” mogą oddać bezpłatnie następujące frakcje odpadów komunalnych:

- papier,

- metale,

- tworzywa sztuczne,

- odpady opakowaniowe i wielomateriałowe,

- bioodpady,

- przeterminowane leki i chemikalia,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- odpady niebezpieczne,

- popiół i żużel o charakterze odpadów komunalnych,

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenie monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

Natomiast w ilości ograniczonej zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”, mieszkańcy Związku oddawać mogą: zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe.

Wybudowane na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” PSZOKI stanowią przede wszystkim miejsce bezpiecznego dla środowiska i ludzi oraz zgodnego z prawem, zbierania i magazynowania dostarczonych przez mieszkańców odpadów komunalnych. Odpady tę są następnie przekazywane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do ponownego użycia, recyklingu oraz odzysku.

Poza tą podstawową funkcją PSZOKi pełnią również funkcję :

 • edukacyjną i informacyjną – na temat:
 • zasad funkcjonowania PSZOK i całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku,
 • hierarchii postępowania z odpadami,
 • zapobiegania powstawaniu odpadów,

ponieważ na terenie każdego z PSZOKÓW powstała ścieżka edukacyjna, wyposażona w tablice edukacyjne, pokazowe kompostowniki oraz pojemniki do segregacji odpadów komunalnych. Jest to miejsce dedykowane przede wszystkim najmłodszym mieszkańcom Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”, w którym w przystępny sposób mogą zdobywać wiedzę na temat prawidłowego postępowania z odpadami.

 • ponownego wykorzystania odpadów oraz zapobieganie powstawaniu odpadów – w każdym z PSZOKów powstało „pomieszczenie na przedmioty do ponownego użycia”, w którym przewidziana jest:
 • zbiórka przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia, które przekazywane będą zainteresowanym mieszkańcom,
 • naprawa (przygotowanie do ponownego użycia) przedmiotów i odpadów wielkogabarytowych nadających się do ponownego wykorzystania, które również przekazywane będą zainteresowanym mieszkańcom.
 • na terenie PSZOKU w Rzemiechowie (gmina Kobylin) powstała kompostowania bioodpadów, do której trafi znaczna część odpadów zielonych oraz kuchennych z terenu Związku.

Realizacja budowy PSZOK-ów została zakończona w listopadzie 2021r.. PSZOKI w Zdunach i Sulmierzycach rozpoczęły przyjmowanie odpadów z końcem listopada, natomiast uruchomienie PSZOKÓW w Krotoszynie i w Rzemiechowie nastąpi w styczniu 2022r.

Finansowanie budowy PSZOKÓW

Realizacja inwestycji nie doszłaby do skutku, gdyby nie dofinansowanie ze środków unijnych.

28 marca 2019r. w Krotoszynie pomiędzy Związkiem Międzygminnym „EKO SIÓDEMKA” a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucją Wdrażającą) została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”.

Budowa PSZOK-ów uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu działanie 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi.

Pierwotnie wartość projektu wynosiła: 3 997 985,60 PLN, natomiast wartość uzyskanego dofinansowania: 2 762 835,58 PLN. Aktualnie, po rozstrzygnięciu wszystkich przetargów na budowę i wyposażenie PSZOK-ów całkowita wartość projektu wynosi 5 676 080,26 PLN., natomiast wartość dofinansowania na realizację Projektu uzyskanego ze środków unijnych, na mocy podpisanego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej Aneksu do umowy o dofinansowanie, wzrosła do kwoty: 3 922 494,49 PLN.

Poniżej zdjęcia wybudowanych pszok-ów:

1) PSZOK w Rzemiechowie (gm.Kobylin)

pszok kobylin 3  pszok kobylin 1 pszok kobylin  pszok kobylin 2 pszok kobylin 4

2) PSZOK  w Krotoszynie, ul. Ceglarska

 pszok krotoszyn 2 pszok krotoszyn 1   pszok krotoszyn

3) PSZOK w Sulmierzycach, ul. Starokościelna

pszok sulmierzyce  pszok sulmierzyce 1  pszok sulmierzyce 2  pszok sulmierzyce 3 

4) PSZOK w Zdunach, ul. Jutrosińska

pszok zduny1  pszok zduny   pszok zduny 2  pszok zduny 3

 INFORAMCJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH I PODPSANIU UMÓW Z WYKONAWCAMI NA: „Dostawę sprzętu i wyposażenia w ramach projektu: Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA

W wyniku wyboru wykonawców w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zawarte zostały z wykonawcami na „Dostawę sprzętu i wyposażenia w ramach projektu „Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA”, tj.

 1. Dnia 29 grudnia 2020r. podpisano umowę z firmą „W&W design Katarzyna Kaczmarczyk” na „Dostawę sprzętu i wyposażenia w ramach projektu „Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA” - cz. III dostawa mebli i innego wyposażenia pomieszczeń PSZOK – w ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć meble biurowe oraz inne wyposażenie niezbędne w pomieszczeniach socjalno-biurowych dla poszczególnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 26 095,68 zł brutto.
 2. Dnia 12 lutego 2021r. podpisano umowę z firmą „POLSAD Jacek Korczak” na Dostawę sprzętu i wyposażenia w ramach projektu „Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA” - cz. I Dostawa sprzętu do obsługi poszczególnych PSZOK (ciągnik z osprzętem) – w ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Ciągnik wraz z niezbędnym osprzętem tj. ładowaczem czołowym, przerzucarką boczną, zamiatarką, pługiem śnieżnym. Sprzęt ten wykorzystywany będzie na terenie PSZOK-u w Rzemiechowie m.in. do obsługi kompostowni odpadów zielonych. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 522 222,35 zł brutto;
 3. Dnia 9 lutego 2021r. podpisano umowę z firmą Polskie Pojemniki Sp. z o.o. na Dostawę sprzętu i wyposażenia w ramach projektu „Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA” - cz. II Dostawa kontenerów i pojemników na odpady z oznaczeniami – w ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kontenery i pojemniki służące do gromadzenia różnych frakcji odpadów segregowanych na poszczególnych PSZOK-ach. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 343 772,70 zł brutto;
 4. Dnia 9 lutego 2021r. podpisano umowę z firmą Jotkel Sp. z o.o. na Dostawę sprzętu i wyposażenia w ramach projektu „Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA” - cz. IV Dostawa wyposażenia pomieszczeń magazynowo-warsztatowych – w ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć m.in. regały i stoły warsztatowe, niezbędne narzędzia warsztatowe, wagi przemysłowe, artykuły bhp wykorzystywane w pomieszczeniach magazynowo-warsztatowych na poszczególnych PSZOK-ach. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 52 557,41 zł brutto;
 5. Dnia 10 lutego 2021r. podpisano umowę z firmą „MAGRA Hubert Konopka” na Dostawę sprzętu i wyposażenia w ramach projektu „Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA” - cz. V Dostawa sprzętu do obsługi poszczególnych PSZOK (rębak do gałęzi, kosiarki i kosy do trawy) – w ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kosiarki i kosy do trawy na potrzeby wszystkich PSZOKÓW oraz rębak do gałęzi na potrzeby PSZOK-u w Kobylinie. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 26 600,00 zł brutto;

Wszystkie zakontraktowane dostawy zrealizowane zostaną po zakończeniu prac budowlanych na poszczególnych PSZOK-ach. Zakończenie robót budowlanych, zgodnie z umową z Wykonawcą, powinno nastąpić do końca czerwca 2021r.

Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA’” uzyskał dofinansowanie na realizację całości projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu działanie 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.


Informacja o podpisanym Aneksie do umowy o dofinansowanie Projektu pn.
„Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA”

17 lutego 2020r. w Krotoszynie pomiędzy Związkiem Międzygminnym „EKO SIÓDEMKA”
a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska (Instytucją Wdrażającą) został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA”

Na mocy podpisanego aneksu zwiększone zostało dofinansowanie na realizację Projektu do kwoty: 3 922 494,49 PLN.

Aktualna całkowity koszt realizacji Projektu po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych wynosi: 5 676 080,26 PLN.


INFORMACJA DOT. PODPISANEJ W DNIU 23 STYCZNIA 2020 UMOWY NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWALNYCH W RAMACH PROJEKTU „Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA

Dnia 23.01.2020r. w wyniku wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zawarta została umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA”. W postępowaniu przetargowym złożone zostały 4 oferty, z których najkorzystniejsza opiewała na kwotę 4 387 410,00 zł. Wykonawcą inwestycji będzie firma K2 Inżynieria Adam Kowalski z Bonikowa.

Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA’” uzyskał dofinansowanie na realizację projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu działanie 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

 DSC 0020  DSC 0029

 


„Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA”

28 marca 2019r. w Krotoszynie pomiędzy Związkiem Międzygminnym „EKO SIÓDEMKA” a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska (instytucją wdrażającą) została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA”

Cel projektu

Celem projektu jest budowa systemu nowoczesnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z punktami odbioru i przygotowania odpadów do ponownego użycia. PSZOK-i służyć będą mieszkańcom gmin Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” i powstaną na terenie gmin:

- Krotoszyn – PSZOK zlokalizowany będzie na części działki ewidencyjnej o numerze 3750/6;

- Kobylin – PSZOK zlokalizowany będzie na części działki ewidencyjnej o numerze 968/3;

- Sulmierzyce – PSZOK zlokalizowany będzie na części działki ewidencyjnej o numerze: 1717/2 i 1702/2;

- Zduny – PSZOK zlokalizowany będzie na części działki ewidencyjnej o numerze 2616/2.

Głównym zadaniem PSZOKÓW będzie uzupełnienie funkcjonującego na terenie gmin Związku systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W PSZOK-ach zbierane będą w szczególności te odpady, które nie są odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku. Dodatkową funkcją PSZOK-ów będzie zbieranie i przekazywanie kolejnym użytkownikom przedmiotów używanych, tzw. „drugie życie”.

Projekt realizowany będzie od II kwartału 2019r. do końca II kwartału 2021r.

Finansowanie budowy PSZOKÓW

Budowa PSZOK-ów uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu działanie 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi.

Wartość projektu wynosi: 3 997 985,60 PLN;

Wartość uzyskanego dofinansowania: 2 762 835,58 PLN.

Potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia finansowe należy zgłaszać Instytucji Zarządzającej poprzez specjalny adres e-mail: nadużTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidłowosci.


 

Dodatkowe informacje