bip logo 240x300fb logoepuaplogo

eco harmonogram logo  Google Play logo.svg 

                                     

Na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz.2519 ze zm.) "Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o:

  1. podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  2. miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
  3. osiągniętym przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej "poziomem składowania", oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
  4. punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:
  • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy wraz ze wskazaniem rodzajów przyjmowanych odpadów oraz dni i godzin ich przyjmowania,

e.zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622), zawierające:

  • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy,

f.adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne".

Obowiązki informacyjne określone w art. 3 ust.2 pkt 9 lit. e należą do zadań własnych poszczególnych gmin członkowskich.


Celem zwiększenia konkurencyjności oraz możliwością uzyskania korzystniejszych cen, Związek podzielił w 2023 roku zamówienie na siedem części:

Część I zamówienia - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Krotoszyn: odpady odbiera

konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o., Zjazd 23, 62-800 Kalisz – Lider Konsorcjum
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.,ul. Rawicka 41, 63-700 Krotoszyn – Partner Konsorcjum;

Część II zamówienia - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gmin: Cieszków, Kobylin, Sulmierzyce i Zduny; odpady odbiera

konsorcjum firm Chemeko System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów ul. Jerzmanowska 6A, 54-519 Wrocław Lider Konsorcjum
Grupa KOSZ Sp. z o.o. Wszewilki, ul. Sulmierzycka 51, 56-300 Milicz Partner

Część III zamówienia- Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych z PSZOK w miejscowościach : Krotoszyn, Kobylin, Sulmierzyce i Zduny; odpady odbiera KOR-MAR Wiesław Nagły SKUP-SPRZEDAŻ-TRANSPORT Boguszyn, ul. Kasztanowa 9a, 63-041 Chocicza

Część IV - Odbiór i zagospodarowanie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z PSZOK w miejscowościach : Krotoszyn, Kobylin, Sulmierzyce i Zduny; odpady odbiera KOR-MAR Wiesław Nagły SKUP-SPRZEDAŻ-TRANSPORT Boguszyn, ul. Kasztanowa 9a, 63-041 Chocicza

Część V - Odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon z PSZOK w miejscowościach : Krotoszyn, Kobylin, Sulmierzyce i Zduny; odpady odbiera KOR-MAR Wiesław Nagły SKUP-SPRZEDAŻ-TRANSPORT Boguszyn, ul. Kasztanowa 9a, 63-041 Chocicza

Część VI - Odbiór i zagospodarowanie pozostałych odpadów zgromadzonych w PSZOK w miejscowościach : Krotoszyn, Kobylin, Sulmierzyce i Zduny (bioodpady, papier, szkoło, metale, tworzywa sztuczne, przeterminowane leki, chemikalia, strzykawki oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych); odpady odbiera KOR-MAR Wiesław Nagły SKUP-SPRZEDAŻ-TRANSPORT Boguszyn, ul. Kasztanowa 9a, 63-041 Chocicza

Część VII - Świadczenie usług zagospodarowania popiołów i żużli z terenu Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA. Odpady zagospodarowywane są w instalacji należących do konsorcjum firm :
Firma Usługowa EKO-KAR Sp. z o.o., Spółka komandytowa, ul. Polna 17, 63-440 Raszków- lider konsorcjum
ENECO Polska Sp. z o.o., Cegły 7a, 63-410 Ostrów Wlkp.- partner konsorcjum


Związek nie może wskazać instalacji w których zagospodarowywano odpady z uwagi na fakt, że Wykonawcy odbierający odpady komunalne na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.) wnieśli o zastrzeżenie informacji oraz dokumentów, które zostały przedłożone w związku z realizacją podpisanych umów (m.in. ceny jednostkowe, wykaz instalacji).


Niniejsze poziomy wykazano na podstawie sprawozdańz dn. 28.04.2023 r.

Nazwa gminy

osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu

poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

CIESZKÓW

45,83%

18,70%

10,56%

KOBYLIN

37,89%

11,24%

2,34%

KROTOSZYN

35,69%

18,84%

8,43%

SULMIERZYCE

53,24%

15,15%

1,98%

ZDUNY

41,49%

14,04%

3,04%

CAŁY ZWIĄZEK

38,01%

 ------------------- ------------------- 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.eko7.krotoszyn.pl/index.php?id=397

Dodatkowe informacje