ELBIO LOGO

Szanowni mieszkańcy,

w związku z szerokim zainteresowaniem właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w sprawie skorzystania ze zwolnienia (dla właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym) w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość informujemy, iż w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który oświadczył o samodzielnym kompostowaniu odpadów:

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

3) uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji posiadania kompostownika

- to w drodze decyzji, traci prawa do zwolnienia z części opłaty. Następuje to od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1-3.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Celem prawidłowego kompostowania odpadów określono następujące wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów
stanowiących odpady komunalne w przydomowych kompostownikach na terenie
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:

1) w przydomowym kompostowniku kompostuje się wyłącznie odpady wytworzone
na danej nieruchomości;
2) proces kompostowania może być prowadzony:
a) w kompostownikach ogrodowych z tworzywa sztucznego albo metalowego, lub
b) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek
lub belek, ułożonych tak, by zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu, lub
c) w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.
3) przydomowe kompostowniki muszą zapewnić prawidłowy proces kompostowania
odpadów w warunkach tlenowych w okresie całego roku.

Należy również pamiętać, iż niezbędne jest zgłoszenie tego faktu poprzez złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzór deklaracji dostępny jest pod adresem http://eko7.krotoszyn.pl/index.php/deklaracje oraz w siedzibie Związku i biurach terenowych)

O tym jak kompostować odpady można dowiedzieć się TUTAJ


JAK SEGREGOWAĆ BIOODPADY? (celem powiększenia informacji należy kliknąć w poniższą miniaturę)

BIO


 segregacja i co dalej


 

Dodatkowe informacje