bip logo 240x300fb logoepuaplogo

eco harmonogram logo  Google Play logo.svg 

                                     

W nawiązaniu do obaw zawartych w petycji, która formalnie nie została złożona, pn. Stanowcze "NIE" Krotoszynian dla wywożenia śmieci tylko raz na 2 tygodnie!, należy zweryfikować czy niepokój mieszkańców odnośnie zagrożeń, na które się powołują jest zasadna oraz wyjaśnić cel wprowadzonych tj:
1) w roku 2013 Gminy Powiatu Krotoszyńskiego i gmina Cieszków scedowały prowadzenie „całej gospodarki śmieciowej” Związkowi Międzygminnego EKO 7. Wobec powyższego od 2013 gminy Związku EKO7 nie mają kompetencji aby się tymi sprawami zajmować. W roku 2018 Związek ogłosił kolejny już przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów. W związku z sygnałami z innych gmin i Związków, które po przetargach zmuszone były znacząco podnieść opłaty (większość okolicznych gmin kalkuluje obecnie wysokość opłat dla mieszkańców ale np. Tarnowo Podgórne -było 10 zł za segregowane i 20 za niesegregowane, będzie odpowiednio 15 i 30 zł; mieszkańcy Gorzowa i okolicznych gmin zapłacą od 1 stycznia 2019 roku 15 zł za osobę, a za odpady niesegregowane 22 zł, w Tarnobrzegu najniższa złożona w przetargu oferta przewiduje 18 złotych od osoby za śmieci segregowane; w Ostrowie Wielkopolskim stawki opłaty za odpady segregowane wzrosną z 11 zł do 18 zł, natomiast za odpady niesegregowane opłata będzie wynosić 33 zł od osoby, W Odolanowie mieszkańcy zapłacą za odpady segregowane 16,00 zł w przypadku segregacji oraz 21,00 zł w przypadku braku segregacji – gmina posiada model naliczania opłaty zależny od ilości osób) podjęto szereg działań sporządzając dokumentację przetargową (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) zmierzających do tego aby utrzymać opłatę na poziomie istniejącej w jak najdłuższym czasie. Wówczas zapadły decyzję aby odpadu zmieszane były odbierane co dwa tygodnie (częstotliwość ta nie dotyczy budynków wielolokalowych), dodatkowo wyodrębniono popiół oraz ograniczono i zmieniono sposób zbiórki odpadów biodegradowalnych (zamiast worków zbierane będą w pojemnikach 240l). Zmiany te uzyskały jednoznaczne poparcie wszystkich gmin członkowskich Związku. W dniu 24.10.2018 r. ogłoszono przetarg na „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego Eko Siódemka”. Na terenie miasta i gminy Krotoszyn usługi świadczyć będzie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO sp. z o.o. z Kalisza (umowy na świadczenie usług zostały podpisane w dniu 02 stycznia 2019 r.). W ocenie Zarządu decyzję podjęte przez Związek są słuszne i przyniosą wymierne korzyści.
2) w myśl obowiązujących przepisów system gospodarowania odpadami komunalnymi winien być „samofinansujący” tj. wysokość opłaty, którą uiszczają mieszkańcy, musi wystarczyć na finansowe pokrycie funkcjonowania całego systemu - takie uwarunkowania obligują Związek do dostosowania wysokości opłat pobieranych od mieszkańców do ponoszonych wydatków na odbiór zagospodarowanie odpadów. W przypadku gdyby odbiór odpadów komunalnych zmieszanych odbywał się w sposób cotygodniowy, to koszty odbioru byłyby znacznie większe i opłaty uiszczane przez właścicieli nieruchomości byłyby niewystarczające na pokrycie obsługi całego systemu. Uiszczana przez właścicieli opłata tj. 13,00 zł w przypadku selektywnego zbierania odpadów oraz 26,00 zł w przypadku zbierania odpadów w sposób niesegregowany winna pokrywać m.in. koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych, wszystkich frakcji zbieranych selektywnie (tworzywa, metale, szkło, papier, popiół), frakcji odpadów wielkogabarytowych, leków, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. W związku z powyższym obecna opłata skalkulowana jest na poziomie pozwalającym na pokrycie kosztów całego systemu;
3) w przypadku nieruchomości wielolokalowych (m.in. wszystkie osiedla) niezmieniona została częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych. Oznacza to, że z wszystkich ww. nieruchomości odpady komunalne zmieszane odbierane będą tak jak dotychczas tzn. co najmniej raz w tygodniu. W związku z tym argument, iż na osiedlach dojdzie do pojawienia się szczurów bądź nieprzyjemnych zapachów jest chybiony – częstotliwość ta funkcjonuje od momentu wejścia w życie nowego systemu gospodarowania odpadami tj. lipca 2013 r. i po ponad 5 latach nie zaobserwowano żadnych niepokojących wydarzeń. Należy podkreślić, iż zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych co dwa tygodnie z terenu nieruchomości zamieszkałych funkcjonuje od dłuższego czasu w takich miastach jak Milicz (odpady segregowane odbierane są raz w miesiącu), Jarocin (odpagregowane odbierane są raz w miesiącu) czy Ostrów Wielkopolski (odpady segregowane odbierane są raz w miesiącu), i nie odnotowano uciążliwości dla mieszkańców nawet pomimo rzadszej w ww. gminach zbiórki odpadów segregowanych (w Rozdrażewie odpady komunalne zmieszane odbierane są raz w miesiącu),
4) w kwestii spalania odpadów – należy pochylić się nad podstawowym pytaniem tzn. jakie odpady mieszkańcy spalają? Czy są to frakcje odpadów komunalnych zmieszanych (której częstotliwość zmieniono obecnie na co dwa tygodnie) gdzie w praktyce do pojemnika powinny trafić wszystkie odpady, które nie podlegają segregacji tj. pieluchy, artykuły higieniczne, odpady kuchenne, ceramika czy potłuczone szkło (są to frakcje, które spalane mogą być tylko w Instalacjach Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych gdzie temperatura może sięgać 1200 stopni Celsjusza a nie przydomowych piecach gdzie temperatura wynosi 200-400 stopni Celcjusza) czy spalają frakcję odpadów, które podlega pod segregację, i które w sposób nielimitowany są odbierane co dwa tygodnie tj. tworzywa, butelki, opakowania z tworzyw, kolorowe gazety, odpady wielomateriałowe, opakowania po płynach, szamponach etc. W związku z powyższym argument, że zmiana częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zmieszanych przyczyni się do zwiększenia spalania odpadów jest trafny tylko w sytuacji, gdy właściciele nienależycie prowadzą segregację odpadów i zamiast je prawidłowo wydzielać i zbierać w przeznaczonych do tego workach po prostu je spalają szkodząc wszystkim mieszkańcom. Są to niestety nagminne sytuacje ale prowadzona obecnie dyskusja jest najlepszym momentem żeby każdy z właścicieli nieruchomości zweryfikował co tak naprawdę wrzuca do pojemnika na odpady zmieszane, ponieważ ilość frakcji, która się obecnie wydziela jest naprawdę bardzo duża. W najbliższych dniach na stronie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” zostaną załączone zdjęcia z licznych kontroli prowadzonych przez Związek na których można będzie zobaczyć jak mieszkańcy, którzy mieli odbiór odpadów raz w tygodniu segregują odpady – należy tu nadmienić, iż mieszkańcy sami stwierdzali, że nie przykładają do tego dużej wagi ponieważ „i tak za tydzień odbiorą pojemnik i tak” i „płacą za pojemnik” i nie będą przecież połowy wystawiać. Taka argumentacja jednoznacznie wskazuje, iż część mieszkańców traktuje zbiórkę odpadów jak swoiste zawody, kto wystawi więcej pojemników – zawody owszem, powinny być ale w ilości wysegregowanych odpadów.
5) podobnie sytuacja wygląda w przypadku wywożenia odpadów do miejsc do tego nieprzeznaczonych. Każdy z mieszkańców choć raz idąc na spacer widział w przydrożnym rowie czy lesie wyrzucone odpady. Teraz kolejne pytanie: jakie to były odpady? Czy były to odpady komunalne zmieszane, wymienione w pkt 3 niniejszej odpowiedzi czy są to frakcje odpadów wielkogabarytowych (meble, dywany, tapczany, krzesła, sprzęty agd i rtv), zużyte opony czy odpady poremontowe? Te frakcje można oddać na jednym z dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Zmieszanych za darmo bądź w przypadku odpadów poremontowych za opłatą. W związku z tym należy pochylić się nie nad tym, dlaczego została zmieniona częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych tylko dlaczego mieszkańcy, pomimo możliwości wywozu nieodpłatnie bardzo wielu frakcji odpadów decydują się na zaśmiecanie terenów leśnych?. Zmiana w częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zmieszanych nie wpływa na większe spalanie czy wyrzucanie do lasów bo ich po prostu ani nie idzie spalić ani ich mieszkańcy nie wyrzucają – tutaj niech każdy z mieszkańców sam się zastanowi jakie odpady znajdują się w lasach.
6) w przypadku gromadzenia odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych autor słusznie wskazał, iż ma to miejsce na terenach wiejskich. W mieście nie znajdzie się nielegalnych wysypisk z prostego powodu – większość miasta zabudowana jest zwartą zabudową, i potencjalni „podrzucacze” odpadów boją się być zauważeni. Na terenach wiejskich sytuacja jest zgoła odmienna – duża ilość pól oraz lasów pozwala im być bardziej anonimowymi co prowadzi do patologii w postaci podrzucania odpadów. Należy też jednoznacznie wskazać – każda zmiana w częstotliwości odbioru odpadów ma wpływ na wysokość uiszczanej opłaty. Im więcej przejazdów i większa częstotliwość odbioru, tym wyższą kwotę za odbieranie odpadów wskazują podmioty startujące w przetargu na odbiór odpadów, co ostatecznie przekładać się będzie na wyższą stawkę opłaty. To my jako mieszkańcy jesteśmy podstawowym elementem systemu ponieważ to od Nas zależy ile odpadów wytworzymy (czy będą to komunalne zmieszane – obecnie najdroższe odpady) i w jakim stopniu przyłożymy się do właściwego segregowania odpadów - to w tym kierunku poprawnej segregacji powinny się toczyć debaty a nie kierunku zmiany częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, których powinno być jak najmniej a w praktyce jest ich najwięcej. Cena tych odpadów na instalacji znajdującej się w Ostrowie Wielkopolskim wzrosła w ciągu 9 miesięcy drastycznie - do 31.05.2018 r. – wynosiła 224,78 zł netto za 1 tonę odpadów komunalnych zmieszanych, od 01.06.2018 do 31.12.2018 r. – wynosiła 298,67 zł netto za 1 tonę odpadów komunalnych zmieszanych, od 01.01.2019 r. – wynosiła 416,00 zł netto za 1 tonę odpadów komunalnych zmieszanych. Przy niezmienionej ilości odbieranych odpadów komunalnych z terenu gminy Krotoszyn (kształtuje się na poziomie 11 000 ton rocznie) bardzo łatwo policzyć jak ta sama ilość odpadów w ciągu 9 miesięcy podrożała. Przy stawce na instalacji w wysokości 224,78 zł x11 000 koszt zagospodarowania wynosił 2 472 580,00 zł. Przy obecnie narzuconej stawce 416,00 zł x 11 000 koszt zagospodarowania wyniesie 4 576 000 zł. Jeśli nie zmniejszymy ilości odpadów komunalnych zmieszanych to za te same odpady przyjdzie nam, jako mieszkańcom zapłacić o 2 103 420,00 zł (netto) więcej. Należy tu nadmienić, że ww. kwoty nie zawierają kosztów odbioru odpadów (są to koszty za bezpośredni odbiór od mieszkańców odpadów i dostarczenie ich do Instalacji w Ostrowie Wielkopolskim). Koszty zagospodarowania odpadów segregowanych stanowią czasem tylko połowę kwoty odpadów zmieszanych. Najprościej ujmując - im więcej odpadów komunalnych zmieszanych tym większe koszty całego systemu.
7) Sam autor ankiety, osoba szanowana i o dużym autorytecie prowadzi liczne działania mające na celu poprawę stanu środowiska. Wielu mieszkańców wspiera go w tych działaniach, co miejmy nadzieje w przyszłości przyniesie dla Nas wszystkich jako mieszkańców wymierne efekty. Związek sam wspiera podobne inicjatywy, kiedy to mieszkańcy zgłaszają anonimowo, że któryś z sąsiadów spala odpady, i podejmuje odpowiednie kroki ograniczone przepisami prawa. W obecnej dobie zanieczyszczeń powietrza oraz problemu spalania odpadów należy zacząć od podstawowej a jednocześnie najważniejszej rzeczy – zmiany mentalności mieszkańców. Tak samo jak śmieci w lasach czy rowach nie pojawiają się same, to tak samo śmieci w piecach nie spalają się same – robią to ludzie, mieszkańcy naszej gminy i Związku.
Autor ankiety w jednej ze swoich publikacji wskazał, że „Plastikowe butelki, pudełka, reklamówki, pojemniki; resztki tkanin; stare dywany; meble, których żal wyrzucić, bo przecież się spalą… no i wiele innych „paliw” jest przez wiosnę i lato gromadzone po to, by w pierwsze chłodne dni trafić do domowego pieca (albo domowego kotła centralnego ogrzewania).” Jest to wystarczająca odpowiedź na zadane wcześniej pytanie tj. czym palą mieszkańcy – nie palą odpadami komunalnymi zmieszanymi, o których zrobiła się debata, tylko odpadami podlegającymi segregacji. W związku z tym należy sobie odpowiedzieć czy zmiana częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zmieszanych (przy prawidłowej segregacji) ma jakikolwiek wpływ w na sytuacje opisane w zadanych pytaniach i przedstawionych żądaniach dot. przywrócenia poprzedniej częstotliwości. Dodatkowo należy podkreślić jeden zasadniczy fakt, który został przytoczony na początku niniejszej wypowiedzi: w mieście większym od Krotoszyna tj. Ostrowie Wielkopolskim odpady zmieszane odbierane co dwa tygodnie – gdyby ta częstotliwość powodowała uciążliwości, to odpowiednie organy podjęłyby odpowiednie kroki zmierzające do zmiany częstotliwości. Na terenie gminy Krotoszyn rozpoczęła się debata, która wynika z obaw mieszkańców. Teraz należy się zastanowić z czego wynikają te obawy: czy z tego, że niepoprawnie segregują odpady (ponad 93% właścicieli nieruchomości z terenu gmin członkowskich Związku, zadeklarowało prowadzenie selektywnej zbiorki odpadów, co oznacza, że ze strumienia odpadów komunalnych wydzielane są m.in.: metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, butelki, liczne tworzywa, folie, szkło, papier i tektura, odpady biodegradowalne: w tym trawa i liście, a od 2019 roku wydzielane będą także odpady w postaci popiołów i żużli) i wrzucają wszystko do pojemnika i będą musieli zakupić kolejny pojemnik czy są to obawy, na które mają jakiekolwiek poparcie poprzez wskazanie gmin, w których wprowadzono zbiórkę odpadów zmieszanych co dwa tygodnie, i okazało się, że jest to system nieefektywny i szkodliwy dla społeczeństwa (więcej spalanych odpadów, szczury etc.) i gmina przywróciła poprzednią częstotliwość.
Jeśli Państwo znają taką gminę w okolicy to proszę wskazać celem weryfikacji co było rzeczywistym powodem zmian.
- kiedy jest ewentualna możliwość zmiany tego harmonogramu?
Obecna umowa podpisana została do końca 2020 r. W czasie jej trwania nie ma możliwości zmiany postanowień przetargu w tym zmiany częstotliwości odbioru odpadów komunalnych. Zasadnym wydaje się skupienie wysiłku mieszkańców na prawidłowej segregacji, a najbliższe miesiące zweryfikują zasadność podjętych decyzji.


Poniżej zamieszczamy cenniki opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w Regionalnym Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., ul. Staroprzygodzka 121, 63-400 Ostrów Wlkp.:

1) cennik obowiązujący do 31 maja 2018 r.

2) cennik obowiązujący do 31 grudnia 2018 r.

3) cennik obowiązujący od 01 stycznia 2019 r.

odpady komunalne zmieszane (zbierane przez mieszkańców w pojemnikach) klasyfikowane są pod kodem 20 03 01


 Poniżej zamieszczamy również pytania skierowane do burmistrza Krotoszyna Pana Franciszka Marszałka wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Witam, dlaczego śmieci w Krotoszynie będą odbierane co dwa tygodnie? Przecież to jest podwyżka o 100%, ponieważ stawki za wywóz się nie zmieniły. W okresie letnim śmieci organiczne po tych dwóch tygodniach będą po prostu śmierdzieć. Czy jesteśmy skazani na usługi "złodziejskiej" firmy z Kalisza???
Zaniepokojony

Szanowny Panie,

odpowiedź została przygotowana przez Związek Międzygminny Eko Siódemka, ponieważ nie jest to zasadniczo pytanie do burmistrza.
Pozdrawiam
Franciszek Marszałek

* * *

Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielonych muszą być przekazywane bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Ww. instalacja znajduje się w Ostrowie Wielkopolskim. Ceny za zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych (odbiór przez ostrowski zakład) wynoszą:

- do 31 maja 2018 r. było to 224,78 zł netto za 1 tonę odpadów komunalnych zmieszanych,

- od 1 czerwca do 31 grudnia 2018 r. – 298,67 zł netto za 1 tonę odpadów komunalnych zmieszanych,

- od 1 stycznia 2019 r. – 416,00 zł netto za 1 tonę odpadów komunalnych zmieszanych. Związek nie ma wpływu na tę cenę, może ona nadal rosnąć.

Zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych co dwa tygodnie funkcjonuje od dłuższego czasu w takich miastach jak: Milicz, Jarocin czy Ostrów Wielkopolski. W miastach tych odpady segregowane odbierane są raz w miesiącu.

Firma z Kalisza świadczy usługę na podstawie umowy, po wygraniu przetargu. Przetarg na „świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego Eko Siódemka” jest przetargiem nieograniczonym, co oznacza, że każdy podmiot, który spełnia określone wymogi, mógł złożyć swoją ofertę. Po otwarciu ofert dokonuje się wyboru najkorzystniejszej na podstawie kryteriów określonych w warunkach zamówienia. W biuletynie informacji publicznej Związku pod adresem http://bip.eko7.krotoszyn.pl/userfiles/file/PRZETARG%202018_2020%20-%20ODPADY/Protok%C3%B3%C5%82%20z%20otwarcia%20ofert%2027_11_2018%20r_.pdf każdy zainteresowany może zapoznać się ze złożonymi ofertami.

W myśl obowiązujących przepisów system gospodarowania odpadami komunalnymi winien być samofinansujący się, co oznacza, że opłaty od mieszkańców powinny pokryć koszty funkcjonowania całego systemu. Takie uwarunkowania obligują Związek do dostosowania wysokości opłat od mieszkańców do wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Po analizie funkcjonującego od lipca 2013r. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Związek wprowadził od stycznia br. zmiany w obowiązujących dotychczas zasadach. Są to m.in. wydzielenie z odpadów zmieszanych popiołu i żużlu oraz zmiana częstotliwości odbioru odpadów.

1. Wydzielenie popiołu i żużlu ze zmieszanych odpadów komunalnych - właściciele nieruchomości, w których powstają ww. odpady i którzy wyrazili wolę posiadania takiego pojemnika, otrzymują w użytkowanie bezpłatnie jeden pojemnik 120 l do ich gromadzenia. Jeśli jest taka potrzeba, właściciel nieruchomości może dokupić sobie drugi pojemnik i wystawiać dwa. Odpady te odbierane będą od października do kwietnia, w tym roku - od lutego do kwietnia.

2. Zmiana częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych - dotyczy nieruchomości jednorodzinnych na terenach miast, z których dotychczas odpady komunalne zmieszane odbierane były co tydzień. Od 1 stycznia 2019r. są odbierane co dwa tygodnie.

Ponad 93% właścicieli nieruchomości z gmin członkowskich Związku zadeklarowało selektywne zbieranie odpadów. Oznacza to, że z ogółu odpadów komunalnych wydzielane są m.in. metal i tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura, odpady biodegradowalne, w tym trawa i liście, a od tego roku - także popiół i żużel. Część właścicieli nieruchomości jednorodzinnych zgłaszała już wcześniej, że nie są w stanie zapełnić pojemnika przez tydzień. W rezultacie nie wystawiają go wcale lub wystawiają pojemnik wypełniony tylko częściowo. Podmiot odbierający odpady musi za każdym razem przejechać trasę ustaloną w rocznym harmonogramie, nawet jeśli nikt nie wystawi na danej ulicy pojemnika. Cotygodniowy odbiór odpadów powodował, że właściciele nieruchomości mniej starannie segregowali odpady, niż właściciele nieruchomości, z których śmieci są odbierane co dwa tygodnie. Z kontroli prowadzonych wyrywkowo przez Związek wynika, że ci drudzy baczniej przyglądają się temu, co wrzucają do pojemnika na odpady komunalne. W związku z powyższym (przy tak wysokim procencie mieszkańców segregujących odpady) po wydzieleniu popiołu do osobnego pojemnika, bez problemu powinien wystarczyć na dwa tygodnie pojemnik do zbierania odpadów zmieszanych.

Gdyby Związek nadal odbierał odpady zmieszane co tydzień, to koszty systemu byłyby wyższe i opłaty uiszczane przez właścicieli nieruchomości nie pokrywałyby ich. Opłaty uiszczane przez właścicieli: 13 zł za odbiór odpadów zbieranych selektywnie oraz 26 zł za odbiór odpadów niesegregowanych, winny pokryć nie tylko koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i wszystkich frakcji zbieranych selektywnie, odpadów wielkogabarytowych, ale także dotyczą leków zbieranych w specjalnych pojemnikach w aptekach, utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz edukacji ekologicznej na temat prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Wszystkie zmiany i decyzje, jakie wprowadzał Związek, miały na celu utrzymanie opłat od mieszkańców na jak najniższym poziomie.
Eko Siódemka

Witam, panie burmistrzu. Spółka Eko Siódemka robi sobie jaja z mieszkańców, wprowadzając wywóz popiołu. W okresie letnim popiołu nie wywożą, więc Eko Siódemka podarowała firmie wywożącej odpady kilka wolnych dni, a cena za wywóz odpadów się nie zmieniła. Może spółka Eko Siódemka wytłumaczy się z takiego działania. A tak na marginesie: mieszkańcy, którzy ogrzewają ekologicznie (gaz , olej, prąd) i nie zgłosili wywozu popiołu, są podwójnie stratni: wyższa cena za ogrzewanie oraz opłata za wywóz czegoś, czego nie wytwarzają. Nie ma motywacji do wymiany ogrzewania na ekologiczne. Pozdrawiam
Mieszkaniec

Szanowny Panie,
może najpierw wyjaśnienie formalne: Związek Międzygminny „Eko Siódemka” nie jest spółką. Zgodnie z przepisami w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki o osobowości prawnej.
Odpowiedź na Pana pytanie została przygotowana przez Eko Siódemkę.
Pozdrawiam
Franciszek Marszałek

Popiół jest odpadem, który odbiera niewiele gmin - a te które to robią, prowadzą odbiór np. raz w miesiącu lub we workach - nie wypracowano jeszcze jednego, poprawnie działającego rozwiązania. Związek zdecydował się na odbieraniu popiołu w miesiącach październik – kwiecień. Nikt nie ma pełnych danych o tym, jakie kto ma ogrzewanie oraz ile w rzeczywistości popiołu wytwarza, zdecydowano się więc na odbiór w okresie zimowym. Przy obecnym braku danych podjęcie decyzji o odbieraniu popiołu przez cały rok mogłoby się okazać niepotrzebnym podniesieniem kosztów całego systemu. Częstotliwość odbierania odpadów jest istotnym warunkiem ocenianym przez firmy biorące udział w przetargu na kompleksową usługę. Związek nikomu nic nie podarował, przy kalkulowaniu ofert firmy bazowały na warunkach podanych w przetargu, czyli liczyły swoje koszty według podanych częstotliwości i terminów. Nie wszyscy mieszkańcy będą wydzielać popiół, ponieważ mają ogrzewanie gazowe czy elektryczne, nie wszyscy wystawiają odpady wielkogabarytowe czy biodegradowalne, ale wszyscy mają tę możliwość. Opłata jest taka sama dla wszystkich: 13 lub 26 złotych. Została tak skalkulowana, aby pokryć koszty całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Eko Siódemka

Chciałbym zapytać, dlaczego na stronie "opłaty lokalne" nie jest zaktualizowany cennik jak i sama data przetargu. Informacja jest tam niezmienna od 2013 roku. Dodatkowo, zgodzili się państwo na wywózkę śmieci co drugi tydzień utrzymując tą samą wyższą opłatę za wywóz nieczystości - ze względu na brak obsługi co drugi tydzień powinna być opłata niższa. Co państwem kierowało, by dać eko7 taki "prezent"? Zima rozumiem co drugi tydzień jeszcze, ale przy zeszłorocznych upałach zawartość w śmietnikach będzie ochoczo fermentować, i to przez 2 tygodnie. Przykro mi, że musiałem napisać ten komentarz, lecz uważam, że taka spółka z Eko7, to jest jawny skok na kasę mieszkańców.
Sebastian

Szanowny Panie,

wszelkie nowe informacje, które dotyczą spraw związanych z gospodarowaniem odpadami, są zamieszczane na stronie miejskiej oraz na stałe są umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Związku Międzygminnego Ekosiódemka. Również informacja o przetargu jest tam umieszczona, pod adresem: http://bip.eko7.krotoszyn.pl/index.php?id=500&id2=154  wNatomiast  sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod adresem http://bip.eko7.krotoszyn.pl/userfiles/file/uchwa%C5%82y%202018/26_06/18_81_2018.pdf

Zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych co dwa tygodnie z terenu nieruchomości zamieszkałych funkcjonuje od dłuższego czasu w takich miastach jak Milicz, Jarocin, Ostrów Wielkopolski. Natomiast odpady segregowane odbierane są tam raz w miesiącu i także nie odnotowano uciążliwości dla mieszkańców z tego powodu. Przetarg na „świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego Eko Siódemka” jest przetargiem nieograniczonym, a to oznacza, że każdy podmiot, który spełnia określone wymogi, może wziąć w nim udział. Po otwarciu ofert dokonuje się wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w warunkach zamówienia. W biuletynie informacji publicznej Związku pod adresem http://bip.eko7.krotoszyn.pl/userfiles/file/PRZETARG%202018_2020%20-%20ODPADY/Protok%C3%B3%C5%82%20z%20otwarcia%20ofert%2027_11_2018%20r_.pdf każdy zainteresowany może zapoznać się z ofertami, które zostały złożone. Zachęcam do przeczytania także wyjaśnień Eko Siódemki związanych z innymi pytaniami naszych mieszkańców, dotyczących zmian i zasad finansowania Związku, co z pewnością pozwoli Panu na wyrobienie sobie opinii na temat tych zmian.
Pozdrawiam
Franciszek Marszałek

Panie burmistrzu, w internecie przeczytałem, że jest pan zastępcą przewodniczącej Eko Siódemki, w takim przypadku proszę wytłumaczyć, dlaczego bez konsultacji z mieszkańcami zmieniliście harmonogram wywozu śmieci w Krotoszynie. W poprzednich latach nieczystości mieszane były wywożone co tydzień (nie mówię tutaj o oszukiwanych mieszkańcach wsi , którym wywożono co dwa tygodnie), czy ktokolwiek z Państwa zdał sobie sprawę z tego, że niektórzy nie mają miejsca na stawianie nowych kubłów na ww. śmieci. Czy te dodatkowe mają reprezentować Krotoszyn na ulicach. Następne pytanie - proszę powiedzieć, kiedy będzie przetarg na wywóz śmieci w Krotoszynie, być może znajdzie się firma, która nie będzie tak kombinowała i narażała na dodatkowe koszty mieszkańców.

Szanowny Panie,

zgodnie ze statutem Związku w skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie i burmistrzowie gmin związkowych oraz jeden dodatkowy przedstawiciel z każdej z gmin tworzących Związek, wybierany przez radę miejska lub gminną. Decyzja o zmianie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych zmieszanych została podjęta wspólnie przez wszystkie gminy członkowskie, a nie samodzielnie i pojedynczo przez gminę Krotoszyn. Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych co dwa tygodnie z terenu nieruchomości zamieszkałych funkcjonuje od dłuższego czasu w takich miastach jak: Milicz, Jarocin i Ostrów Wielkopolski. Odpady segregowane odbierane są tam raz w miesiącu. Nie odnotowano w tych miastach uciążliwości dla mieszkańców nawet pomimo rzadszej zbiórki odpadów segregowanych.

Przetarg na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego Eko Siódemka jest przetargiem nieograniczonym, co oznacza, że każdy podmiot, który spełnia określone wymogi, może złożyć swoją ofertę. Po otwarciu ofert dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w warunkach zamówienia. W biuletynie informacji publicznej Związku każdy zainteresowany może zapoznac się z dokumentacją przetargu: http://bip.eko7.krotoszyn.pl/userfiles/file/PRZETARG%202018_2020%20-%20ODPADY/Protok%C3%B3%C5%82%20z%20otwarcia%20ofert%2027_11_2018%20r_.pdf

Dodatkowe informacje