bip logo 240x300fb logoepuaplogo

eco harmonogram logo  Google Play logo.svg 

                                     

Zmiana opłaty za odbiór odpadów

Szanowni Państwo, przy opłacie w wysokości 29,50 zł wpływy od mieszkańców nie pokrywały kosztów funkcjonowania sytemu gospodarki odpadami. Dlatego też 14 lutego 2022 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA przyjęło uchwałę, na podstawie której od marca tego roku wysokość miesięcznej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych wynosić będzie 36 złotych od osoby w przypadku selektywnego zbierania odpadów. Z kolei właściciel nieruchomości, który nie będzie segregować odpadów - pomimo takiego obowiązku - będzie musiał uiścić opłatę w wysokości 72 zł od osoby.

Przypominamy, że do lutego obowiązuje jeszcze stawka 29,50 zł od mieszkańca. Zatem opłata wzrośnie o 6,50 zł, mimo że wcześniejsze prognozy – biorące pod uwagę rosnącą inflację oraz znaczący wzrost cen energii, gazu, paliw, usług etc. - wskazywały, iż nowa opłata może osiągnąć maksymalny poziom, tj. 38,38 zł. Tak więc od marca opłata będzie wynosić 36 zł od osoby. Pamiętać należy jednak, że 3 zł mniej zapłacą osoby zamieszkujące nieruchomość, której właściciel kompostuje bioodpady w kompostowniku przydomowym.

Przypominamy! ZWIĄZEK NIE JEST PRYWATNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM, KTÓRY NA OPŁATACH OD MIESZKAŃCÓW MOŻE ZARABIAĆ I GENEROWAĆ Z TEGO TYTUŁU ZYSK (tak jak ma to miejsce w przypadku instalacji zagospodarowującej odpady czy firmy je odbierającej), ponieważ jako jednostka samorządu terytorialnego NIE ZARABIA W ŻADEN SPOSÓB NA PONOSZONYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI OPŁATACH. Z OPŁAT TYCH POKRYWA SIĘ KOSZTY SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Niestety, rosnące ceny wymuszają dostosowanie stawek opłat ponoszonych przez mieszkańców proporcjonalnie do tych wzrostów.

Jednym z przykładów, który generuje wyższe koszty gospodarowania odpadami, jest WZROST OPŁATY ŚRODOWISKOWEJ (tzw. opłaty marszałkowskiej) - z 74 zł w 2016 roku do 276,21 zł w 2021 roku za tonę. Opłata ta trafia do województwa. Dla przykładu - instalacja, która przyjęła na składowisko 100 tys. ton odpadów, w 2016 zapłaciła 7,4 mln zł wspomnianej opłaty, a za 2021 rok - prawie 27,6 mln zł! W rezultacie wzrost tych kosztów odbija się bezpośrednio na cenie za przyjęcie odpadów na instalacjach. A do tego dochodzą wszelkie koszty funkcjonowania danej instalacji (energia elektryczna, koszty pracownicze, koszty przetwarzania odpadów, amortyzacja instalacji itp.).

Warto wiedzieć, iż około 92% wydatków EKO SIÓDEMKI to opłacanie podmiotów świadczących usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z pięciu gmin członkowskich oraz z czterech Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i usług zagospodarowania popiołów.

Po otwarciu ofert przetargowych okazało się, iż koszty odbioru i zagospodarowania odpadów wzrosły o około 20%. Trzeba też pamiętać o tym, że z roku na rok generujemy coraz więcej odpadów. A wedle przepisów prawa Związek rozlicza się z firmą odbierającą odpady na podstawie odebranego i zagospodarowanego tonażu, zatem każdy wzrost ilości wytworzonych przez mieszkańców odpadów skutkuje wzrostem kosztów.

Uwzględniając ów trend wzrostowy, należało przyjąć, że masa odebranych odpadów również ulegnie zwiększeniu. Tak więc wzrost poszczególnych frakcji odpadów oszacowano od 1% do 8% w skali 12 miesięcy.

W trakcie kalkulacji stawek opłat Związek musiał uwzględnić szereg czynników, m.in.:

  1. Ilość osób zgłoszonych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości. Zaniżone przez mieszkańców deklaracje (pod względem rzeczywistej ilości osób) to problem ogólnokrajowy. Jak wynika ze statystyk, skala zaniżania ilości domowników sięga na przestrzeni kilku lat nawet 17%. Niezgłoszone osoby nie uiszczają należnej opłaty, a generują odpady, czyli - w konsekwencji - podwyższają koszty.
  2. Coroczny wzrost odebranych od właścicieli nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych) masy odpadów, co pokazują poniższe dane Głównego Urzędu Statystycznego:

Masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca

2015

2016

2017

2018

2019

2020

[kg]

[kg]

[kg]

[kg]

[kg]

[kg]

283

303

312

325

332

342

Według danych GUS-u w 2020 roku przeciętny mieszkaniec Polski produkował więc 342 kg odpadów rocznie (obecnie brak jeszcze danych za 2021 r.). Z kolei przeciętny mieszkaniec gmin należących do naszego Związku w tym czasie wytwarzał 419 kg rocznie, zatem aż o 22,51% więcej.

masy 2020 i 2021

 

3. Uruchomienie czterech Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - w Kobylinie, Krotoszynie, Sulmierzycach oraz Zdunach. Wcześniej koszty prowadzenia dwóch punktów ponosił podmiot odbierający odpady. Obecnie Związek posiada cztery własne punkty, a ich eksploatacja wiąże się z dodatkowymi wydatkami, których wcześniej nie było (energia elektryczna, paliwo do maszyn i urządzeń, koszty pracownicze itp.).

 Uruchomienie tych punktów spowodowało wzrost masy odpadów dostarczanych przez mieszkańców. Poniższa tabela pokazuje dane ze stycznia 2021 i stycznia 2022.

STYCZEŃ (masa w tonach)

2021

2022

RÓŻNICA rdr

papier

0,7800

1,3650

75,00%

beton/gruz

13,2270

47,5420

259,43%

Bioodpady

6,3800

24,2250

279,70%

Odpady wielkogabarytowe

24,2400

29,8600

23,18%

 


 

Dodatkowe informacje