bip logo 240x300

eco harmonogram logo  Google Play logo.svg 

                                     

INFORMACJA DOT. ZMIANY STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W związku z podwyżką (od stycznia 2019 r.) ceny za zagospodarowanie m.in. odpadów komunalnych zmieszanych o ok. 39% (z 322,56 zł brutto na 449,28 zł brutto za każdą tonę odpadów) oraz biodegradowalnych o ok. 37% (zmiana od maja 2019 r., z 284,89 zł brutto na 389,88 zł za każdą tonę) w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Ostrowie Wlkp., Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA”, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązany jest do dostosowania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi przez właścicieli nieruchomości do kosztów ponoszonych na rzecz systemu gospodarki odpadami. W związku z tym, urealniono wysokość stawek opłat wnoszonych przez mieszkańców.

uchwała nr VIII/32/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Nowe stawki obowiązywać będą od września 2019 r. (termin płatności 10.10.2019 r.).

Zmianę opłat wymusza strona wydatkowa systemu na który składają się m.in.:

 • wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej:

WYSOKOŚĆ OPŁATY MARSZAŁKOWSKIEJ (ZA 1 MG/ZŁ) -
odpady o kodzie 19 12 12/20 03 01

2017

2018

2019

2020

 

120,76 zł

140,00 zł

170,00 zł

270,00 zł

 
 • wzrost cen za zagospodarowanie odpadów na instalacjach, który ma związek z:
 1. obowiązkiem wpłaty tzw. zabezpieczenia roszczeń;
 2. wzrostem kosztów pracy;
 3. obowiązkiem prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów;
 4. spadkiem cen ze sprzedaży surowców;
 5. spadkiem cen ze sprzedaży paliwa z odpadów;
 6. nowymi kosztotwórczymi wymaganiami dot. magazynowania odpadów;
 • brakiem spójnych i skutecznych przepisów dotyczących tzw. Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta.

Wszystkie ww. elementy składają się na wzrost kosztów całego systemu, co w konsekwencji przedkłada się na coraz wyższe opłaty ponoszone przez mieszkańców w Polsce.

Pomimo skutecznych działań podejmowanych przez Związek (m.in. wydzielenie nowej frakcji – popiołu oraz zmiany w częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, która skutkowała wzrostem selektywnej zbiórki), które miały na celu zwiększenie masy odpadów zbieranych selektywnie oraz ograniczeniem wytwarzania odpadów komunalnych zmieszanych, w związku ze znaczącymi wzrostami cen za zagospodarowanie odpadów, zmiana wysokości w opłatach ponoszonymi przez mieszkańców stała się konieczna.


 

W związku ze zbiórką odpadów komunalnych ulegających biodegradacji od miesiąca kwietnia 2019 r., Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" informuję, jak prawidłowo segregować ww. odpady:

odpady biodegradowalne


 

W związku z pojawiającymi się artykułami, wprowadzającymi mieszkańców w błąd, w których informuje się o nowym sposobie zbierania odpadów komunalnych od 01 lipca 2019 r., informujemy, iż na terenie gmin członkowskich należących do Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”, od 01 lipca 2019r. nie następują żadne zmiany w sposobie segregacji. Od kwietnia br. na terenie Związku zbierane są odpady komunalne ulegające biodegradacji (w pojemnikach brązowych z oznaczeniem BIO) – szczegółowy sposób gromadzenia odpadów znajduje na stronie Związku od marca 2019r.


 

INFORMACJA DOT. ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI CZ.2

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" informuje, iż zbiórka odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na terenie gmin członkowskich, od miesiąca kwietnia br. odbywać się będzie raz na 2 tygodnie,  tylko i wyłącznie w systemie pojemnikowym. Dotychczas używane przez mieszkańców worki w kolorze brązowym zostały zastąpione pojemnikiem w kolorze brązowym o poj. 240l. Bezpośrednia zbiórka bioodpadów obejmuje tylko nieruchomości zamieszkałe, w ilości jeden do dwóch pojemników o łącznej pojemności nie przekraczającej 480 l na każdego właściciela  nieruchomości.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (działalności gospodarcze, placówki oświatowe itp.) mogą w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych położonych na terenie Związku we własnym zakresie dostarczyć odpady zielone dla których ustala się roczny limit wynoszący 100 worków o pojemności 120l na właściciela nieruchomości zobowiązanego do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


 

INFORMACJA DOT. ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI

W związku z odbieraniem od kwietnia 2019 r. (w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, uprzejmie informujemy, że odpady te należy zbierać w pojemniku o poj. 240l (o odpowiedniej kolorystyce, oznakowaniu oraz otworach wentylacyjnych), w które wyposażona będzie nieruchomość. Odpady biodegradowalne należy zbierać luzem, bez używania worków czy innych opakowań (tak jak ma to często miejsce w przypadku odpadów komunalnych zmieszanych). Ww. pojemnik służy tylko i wyłącznie do gromadzenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – w przypadku gdy właściciele nieruchomości będą go używać w sposób niezgodny z przeznaczeniem, to operator ma prawo odmówić odbioru takiego pojemnika. W najbliższym czasie zostaną wyszczególnione odpady, które należy zbierać w ww. pojemniku.


 

W związku z pytaniami mieszkańców odnośnie zmian w częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, w zakładce Wyjaśnienia dot. zmian w częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" zamieszcza odpowiedzi na najcześciej pojawiające się pytania.


 

INFORMACJA DOT. ZBIÓRKI POPIOŁU I ŻUŻLU

W związku z odbieraniem od roku 2019 nowej frakcji odpadów komunalnych
tj. popiołu i żużlu z gospodarstw domowych, uprzejmie informujemy, że właściciele nieruchomości do momentu otrzymania pojemnika (w kolorze szarym) zbierają popiół i żużel w sposób dotychczas obowiązujący tj. w pojemniku do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych. Z chwilą otrzymania pojemnika do gromadzenia popiołu i żużlu, właściciele nieruchomości zobowiązani będą do selektywnego zbierania ww. odpadów w wyznaczonym do tego pojemniku. Pojemniki te będą dostarczane w miesiącu styczniu 2019 r., natomiast termin rozpoczęcia ich odbioru wyznaczono na luty 2019 r.


Dokarmianie kotów wolno żyjących

Związek Międzygminny „Eko Siódemka” informuje, że w okresie od 01.12.2018r. do 28.02.2019r. realizowana będzie akcja dokarmiania wolno żyjących kotów z terenu gmin członkowskich Związku tj. Krotoszyna, Zdun, Kobylina, Sulmierzyc oraz Cieszkowa. Wszystkie osoby dokarmiające koty wolno żyjące, mogą złożyć wniosek o wpisanie do rejestru karmicieli oraz wniosek o zakup karmy dla wolno żyjących kotów w celu dokarmiania w nieprzekraczalnym terminie do 6 listopada 2018 roku.

Wniosek o wpisanie na listę Karmicieli 

Wniosek o zakup karmy dla wolno żyjących kotów w celu dokarmiania

Wnioski dostępne są również w biurach:

1) ul. Kołłątaja 7 w Krotoszynie, pokój nr 58,

2) al. Powstańców Wlkp. 47 w Kobylinie,

3) ul. Grunwaldzka 41 w Cieszkowie,

4) ul. Rynek 2 w Zdunach,

5) ul. Rynek 11 w Sulmierzycach,

Wypełnione dokumenty należy złożyć w jednym z wyżej wymienionych biur.

Uprzejmmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Regulamin

AKCJA STERYLIZACJI KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

Związek Międzygminny „Eko Siódemka” informuje, że rozpoczęła się kolejna bezpłatna akcja sterylizacji kotów wolno żyjących z obszaru gmin członkowskich Związku (tj. gm. Krotoszyn, Sulmierzyce, Zduny, Kobylin, Cieszków).

Akcja nie dotyczy kotów domowych, posiadających właścicieli.

Zainteresowane osoby (tj. karmiciele, opiekunowie społeczni) muszą dokonać zgłoszenia pod nr 604757177. Pod wskazanym numerem przedstawiciel Towarzystwa Opieki nad zwierzętami  udzieli wszelkich niezbędnych informacji na temat ww. akcji.

Apelujemy i serdecznie  zapraszamy wszystkich kocich opiekunów do wzięcia udziału w ww. przedsięwzięciu. 

Akcja sponsorowana jest przez Związek Międzygminny „Eko Siódemkę” przy współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami.

Liczba bezpłatnych zabiegów ograniczona.

ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE STAWEK OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Związek Międzygminny „Eko Siódemka” powstał pięć lat temu, w celu realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Przez cały okres działalności Związku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców utrzymana była na niezmiennym poziomie.

Na skutek podwyższenia od dnia 1 czerwca 2018 r. opłat za zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przez Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim z kwoty 224,78 zł (netto) na 298,67 zł (netto) za każdą przyjętą tonę odpadów, znacznie wzrosły koszty funkcjonowania systemu, który musi się samofinansować a gminy nie mogą do niego dopłacać.

W następstwie powyższej sytuacji Zgromadzenie Związku zmuszone zostało do podjęcia uchwały nr XVIII/81/2018 dotyczącej zmiany wysokości stawki opłaty od mieszkańca oraz od pojemnika o określonej pojemności stosownie do której:

 • Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie
  13,00 zł 
  miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
 • Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie
  26,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane
  w sposób selektywny

Stawki opłaty za zadeklarowany pojemnik o określonej pojemności zostały wskazane w ww. uchwale ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Zmieniona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2018 r. (termin płatności do 10.09.2018 r.).

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej/niezamieszkałej otrzyma zawiadomienie o aktualnie obowiązującej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Nowa stawka opłaty nie powoduje zmiany w terminie i sposobie płatności. Zmianie nie ulega także nr rachunku bankowego do wnoszenia opłat. W związku ze zmianą opłat, mieszkańcy Związku nie są zobowiązani do składania nowych deklaracji (nową deklarację należy złożyć jedynie w przypadku zmiany danych mających lub nie mających wpływu na wysokość opłaty w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany).

Zarząd
Związku Międzygminnego
„Eko Siódemka”

 

Uchwała nr XVIII/81/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w Krotoszynie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności


 


Dodatkowe informacje