bip logo 240x300

eco harmonogram logo  Google Play logo.svg 

                                     

W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu dot. częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z terenu gmin członkowskich Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" (w związku ze skargą jednego z mieszkańców), poniżej dostępny jest ww. wyrok oddalający skargę (po kliknięciu w miniaturę dostępna jest cała treść)

wsa


 

W związku z pytaniami odnośnie Bazy Danych o Odpadach (BDO), Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" informuje, iż wszelkie formalności związane z wpisem do ww. rejestru prowadzą właściwe Urzędy Marszałkowskie. WIęcej informacji można uzyskać na stronach:

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

https://odpady.net.pl/2019/12/03/nie-wszyscy-przedsiebiorcy-musza-dokonac-wpisu-do-rejestru-bdo/


 

W związku z pytaniami mieszkańców dot. zagospodarowania frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (zbieranych w pojemnikach koloru brązowego z oznaczeniem BIO) informujemy, iż w okresie tzw. „zimowym” (grudzień – marzec) istnieją dwie możliwości odnośnie postępowania z tymi odpadami tj.:

 • można je zagospodarować we własnym zakresie np. w przydomowym kompostowniku;
 • można je dostarczyć nieodpłatnie oraz w każdej ilości bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na jeden z dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujących się na terenie Związku (w Krotoszynie, ul. Ceglarska 45 lub w Rzemiechowie 23, gm. Kobylin). Więcej informacji o ww. Punktach znajduje się w zakładce Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Kompostowanie jest naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów pochodzenia organicznego. W efekcie powstaje stabilna substancja próchnicza, która może być stosowana jako nawóz organiczny. Bioodpady stanowią kilkadziesiąt procent całej masy odpadów komunalnych - poprzez kompostowanie możemy zmniejszyć o kilkadziesiąt procent ogólnej ilości odpadów kierowanych na składowiska. Kompostowanie to prosty, tani, szybki sposób na uzyskanie własnego nawozu i jednoczesne zagospodarowanie własnych odpadów organicznych.

    W 2021 roku właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy będą zagospodarowywać bioodpady w przydomowym kompostowniku otrzymają (po złożeniu odpowiednich dokumentów) zmniejszoną opłatę za gospodarowanie odpadów komunalnych.

      Więcej informacji o ww. obniżce będzie dostępnych w 2020 r.


Dokarmianie kotów wolno żyjących

Związek Międzygminny „Eko Siódemka” informuje, że w okresie od 01.12.2019 r. do 29.02.2020 r. realizowana będzie akcja dokarmiania wolno żyjących kotów z terenu gmin członkowskich Związku tj. Krotoszyna, Zdun, Kobylina, Sulmierzyc oraz Cieszkowa. 

Wszystkie osoby dokarmiające koty wolno żyjące, mogą złożyć wniosek o wpisanie do rejestru karmicieli oraz wniosek o zakup karmy w nieprzekraczalnym terminie do 13 listopada 2019 roku.

1) Wniosek o wpisanie na listę Karmicieli

2) Wniosek o zakup karmy

 

Wnioski dostępne są również w biurach:

1) ul. Kołłątaja 7 w Krotoszynie, pokój nr 58,

2) al. Powstańców Wlkp. 47 w Kobylinie,

3) ul. Grunwaldzka 41 w Cieszkowie,

4) ul. Rynek 2 w Zdunach,

5) ul. Rynek 11 w Sulmierzycach,

Wypełnione dokumenty należy złożyć w jednym z wyżej wymienionych biur.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Regulamin

AKCJA STERYLIZACJI KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

Związek Międzygminny „Eko Siódemka” informuje, że rozpoczęła się bezpłatna akcja sterylizacji kotów wolno żyjących z obszaru gmin członkowskich Związku (tj. gm. Krotoszyn, Sulmierzyce, Zduny, Kobylin, Cieszków).

Akcja nie dotyczy kotów domowych, posiadających właścicieli.

Zainteresowane osoby (tj. karmiciele, opiekunowie społeczni) muszą dokonać zgłoszenia pod nr. 660662191 lub 514422664. Pod wskazanymi numerami przedstawiciele Towarzystwa Opieki nad zwierzętami, Oddział w Krotoszynie udzielą wszelkich niezbędnych informacji na temat ww. akcji.

Apelujemy i serdecznie zapraszamy wszystkich kocich opiekunów do wzięcia udziału w ww. przedsięwzięciu. Należy pamiętać, że sterylizacja i kastracja są jedynymi skutecznymi metodami kontrolowania populacji i polepszania warunków bytowania kotów dzikich.

Akcja sponsorowana jest przez Związek Międzygminny „Eko Siódemkę”.

Liczba bezpłatnych zabiegów ograniczona.

INFORMACJA DOT. ZMIANY STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W związku z podwyżką (od stycznia 2019 r.) ceny za zagospodarowanie m.in. odpadów komunalnych zmieszanych o ok. 39% (z 322,56 zł brutto na 449,28 zł brutto za każdą tonę odpadów) oraz biodegradowalnych o ok. 37% (zmiana od maja 2019 r., z 284,89 zł brutto na 389,88 zł za każdą tonę) w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Ostrowie Wlkp., Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA”, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązany jest do dostosowania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi przez właścicieli nieruchomości do kosztów ponoszonych na rzecz systemu gospodarki odpadami. W związku z tym, urealniono wysokość stawek opłat wnoszonych przez mieszkańców.

uchwała nr VIII/32/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Nowe stawki obowiązywać będą od września 2019 r. (termin płatności 10.10.2019 r.).

Zmianę opłat wymusza strona wydatkowa systemu na który składają się m.in.:

 • wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej:

WYSOKOŚĆ OPŁATY MARSZAŁKOWSKIEJ (ZA 1 MG/ZŁ) -
odpady o kodzie 19 12 12/20 03 01

2017

2018

2019

2020

 

120,76 zł

140,00 zł

170,00 zł

270,00 zł

 
 • wzrost cen za zagospodarowanie odpadów na instalacjach, który ma związek z:
 1. obowiązkiem wpłaty tzw. zabezpieczenia roszczeń;
 2. wzrostem kosztów pracy;
 3. obowiązkiem prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów;
 4. spadkiem cen ze sprzedaży surowców;
 5. spadkiem cen ze sprzedaży paliwa z odpadów;
 6. nowymi kosztotwórczymi wymaganiami dot. magazynowania odpadów;
 • brakiem spójnych i skutecznych przepisów dotyczących tzw. Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta.

Wszystkie ww. elementy składają się na wzrost kosztów całego systemu, co w konsekwencji przedkłada się na coraz wyższe opłaty ponoszone przez mieszkańców w Polsce.

Pomimo skutecznych działań podejmowanych przez Związek (m.in. wydzielenie nowej frakcji – popiołu oraz zmiany w częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, która skutkowała wzrostem selektywnej zbiórki), które miały na celu zwiększenie masy odpadów zbieranych selektywnie oraz ograniczeniem wytwarzania odpadów komunalnych zmieszanych, w związku ze znaczącymi wzrostami cen za zagospodarowanie odpadów, zmiana wysokości w opłatach ponoszonymi przez mieszkańców stała się konieczna.


 

W związku ze zbiórką odpadów komunalnych ulegających biodegradacji od miesiąca kwietnia 2019 r., Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" informuję, jak prawidłowo segregować ww. odpady:

odpady biodegradowalne


 

W związku z pojawiającymi się artykułami, wprowadzającymi mieszkańców w błąd, w których informuje się o nowym sposobie zbierania odpadów komunalnych od 01 lipca 2019 r., informujemy, iż na terenie gmin członkowskich należących do Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”, od 01 lipca 2019r. nie następują żadne zmiany w sposobie segregacji. Od kwietnia br. na terenie Związku zbierane są odpady komunalne ulegające biodegradacji (w pojemnikach brązowych z oznaczeniem BIO) – szczegółowy sposób gromadzenia odpadów znajduje na stronie Związku od marca 2019r.


 

INFORMACJA DOT. ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI CZ.2

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" informuje, iż zbiórka odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na terenie gmin członkowskich, od miesiąca kwietnia br. odbywać się będzie raz na 2 tygodnie,  tylko i wyłącznie w systemie pojemnikowym. Dotychczas używane przez mieszkańców worki w kolorze brązowym zostały zastąpione pojemnikiem w kolorze brązowym o poj. 240l. Bezpośrednia zbiórka bioodpadów obejmuje tylko nieruchomości zamieszkałe, w ilości jeden do dwóch pojemników o łącznej pojemności nie przekraczającej 480 l na każdego właściciela  nieruchomości.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (działalności gospodarcze, placówki oświatowe itp.) mogą w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych położonych na terenie Związku we własnym zakresie dostarczyć odpady zielone dla których ustala się roczny limit wynoszący 100 worków o pojemności 120l na właściciela nieruchomości zobowiązanego do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


 

INFORMACJA DOT. ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI

W związku z odbieraniem od kwietnia 2019 r. (w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, uprzejmie informujemy, że odpady te należy zbierać w pojemniku o poj. 240l (o odpowiedniej kolorystyce, oznakowaniu oraz otworach wentylacyjnych), w które wyposażona będzie nieruchomość. Odpady biodegradowalne należy zbierać luzem, bez używania worków czy innych opakowań (tak jak ma to często miejsce w przypadku odpadów komunalnych zmieszanych). Ww. pojemnik służy tylko i wyłącznie do gromadzenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – w przypadku gdy właściciele nieruchomości będą go używać w sposób niezgodny z przeznaczeniem, to operator ma prawo odmówić odbioru takiego pojemnika. W najbliższym czasie zostaną wyszczególnione odpady, które należy zbierać w ww. pojemniku.


 

Dodatkowe informacje