bip logo 240x300

epuaplogo

eco harmonogram logo  Google Play logo.svg 

                                     

INFORMACJA DOT. ZMIANY STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W związku z podwyżką (od stycznia 2019 r.) ceny za zagospodarowanie m.in. odpadów komunalnych zmieszanych o ok. 39% (z 322,56 zł brutto na 449,28 zł brutto za każdą tonę odpadów) oraz biodegradowalnych o ok. 37% (zmiana od maja 2019 r., z 284,89 zł brutto na 389,88 zł za każdą tonę) w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Ostrowie Wlkp., Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA”, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązany jest do dostosowania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi przez właścicieli nieruchomości do kosztów ponoszonych na rzecz systemu gospodarki odpadami. W związku z tym, urealniono wysokość stawek opłat wnoszonych przez mieszkańców.

uchwała nr VIII/32/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Nowe stawki obowiązywać będą od września 2019 r. (termin płatności 10.10.2019 r.).

Zmianę opłat wymusza strona wydatkowa systemu na który składają się m.in.:

  • wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej:

WYSOKOŚĆ OPŁATY MARSZAŁKOWSKIEJ (ZA 1 MG/ZŁ) -
odpady o kodzie 19 12 12/20 03 01

2017

2018

2019

2020

 

120,76 zł

140,00 zł

170,00 zł

270,00 zł

 
  • wzrost cen za zagospodarowanie odpadów na instalacjach, który ma związek z:
  1. obowiązkiem wpłaty tzw. zabezpieczenia roszczeń;
  2. wzrostem kosztów pracy;
  3. obowiązkiem prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów;
  4. spadkiem cen ze sprzedaży surowców;
  5. spadkiem cen ze sprzedaży paliwa z odpadów;
  6. nowymi kosztotwórczymi wymaganiami dot. magazynowania odpadów;
  • brakiem spójnych i skutecznych przepisów dotyczących tzw. Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta.

Wszystkie ww. elementy składają się na wzrost kosztów całego systemu, co w konsekwencji przedkłada się na coraz wyższe opłaty ponoszone przez mieszkańców w Polsce.

Pomimo skutecznych działań podejmowanych przez Związek (m.in. wydzielenie nowej frakcji – popiołu oraz zmiany w częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, która skutkowała wzrostem selektywnej zbiórki), które miały na celu zwiększenie masy odpadów zbieranych selektywnie oraz ograniczeniem wytwarzania odpadów komunalnych zmieszanych, w związku ze znaczącymi wzrostami cen za zagospodarowanie odpadów, zmiana wysokości w opłatach ponoszonymi przez mieszkańców stała się konieczna.


 

Dodatkowe informacje